RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja dla rolników dotycząca suszy

Obraz: Susza, Lato, Wieś

W związku z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 18.07.2023 r. Wójt Gminy Pokój informuje, że weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1350), które stanowią podstawę prawną do powoływania komisji do spraw oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z przesłaną informacją komisje będą szacować szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Komisje z oszacowania szkód spowodowanych przez suszę, będą sporządzać raporty oszacowania szkód, a nie protokoły. Raport oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym komisja składa za pomocą publicznej aplikacji w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód spowodowanych przez suszę i nie później niż do dnia 15 października roku wystąpienia suszy oraz przekazuje uwierzytelniony przez członków komisji wydruk tego raportu wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód.

Raporty oszacowania szkód będą zawierać:

  1. imię i nazwisko, adres oraz numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a także miejsce położenia gospodarstwa rolnego;
  2. informacje o uprawach rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy, zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym jest składany ten wniosek;
  3. procentową wysokość oszacowanych szkód;
  4. imiona i nazwiska członków komisji oraz adresy ich poczty elektronicznej;
  5. datę oszacowania szkód.

W związku z powyższym, zainteresowani poszkodowani rolnicy powinni w pierwszej kolejności, po weryfikacji wystąpienia zjawiska suszy w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej na stronie https://susza.iung.pulawy.pl/ skorzystać z aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” dla producentów rolnych, której uruchomienie planowane jest  w drugiej połowie lipca br., do pobrania ze strony: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zglos-szkode-rolnicza-w-aplikacji

Do tego czasu możliwe jest złożenie  wniosku, ale wyłącznie w przypadku potwierdzenia wystąpienia zjawiska suszy w ww. Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej dla Gminy Pokój, z uwzględnieniem kategorii gleby i gatunków roślin uprawnych.

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8

Poniżej druk wniosku: