Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Informacja
z konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Domaradz dotyczącymi projektu uchwały w sprawie wyłączenia miejscowości Jagienna z Sołectwa Domaradz i utworzenia Sołectwa Jagienna oraz treści projektu statutu sołectwa Domaradz i projektu statutu sołectwa Jagienna.

Podstawa prawna, przedmiot i zasięg konsultacji.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Domaradz dotyczącymi projektu uchwały w sprawie wyłączenia miejscowości Jagienna z Sołectwa Domaradz i utworzenia Sołectwa Jagienna oraz treści projektu statutu sołectwa Domaradz i projektu statutu sołectwa Jagienna. zostały przeprowadzone na podstawie:

 • § 70 Statutu Gminy Pokój (Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pokój, Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 85 ze zmianami),
 • uchwały Nr XXXII/282/2006 Rady Gminy Pokój z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pokój (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 36, poz. 1197),
 • uchwały nr XL/317/2023 Rady Gminy Pokój z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o podział sołectwa Domaradz polegający na wyłączeniu miejscowości Jagienna z sołectwa Domaradz i utworzenia sołectwa Jagienna.

Przedmiotem konsultacji społecznych był:

 • projekt uchwały Rady Gminy Pokój w sprawie wyłączenia miejscowości Jagienna z Sołectwa Domaradz i utworzenia Sołectwa Jagienna,
 • projekt statutu Sołectwa Domaradz,
 • projekt statutu Sołectwa Jagienna.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Sołectwa Domaradz, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do organów gminy.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Zastępca Wójta Gminy Pokój.

Termin konsultacji
Konsultacje rozpoczęto 22 maja 2023 r. - zakończono - 30 maja 2023 r.

Działania informacyjne
Informacja o konsultacjach podlegała ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Pokój www.gminapokoj.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminapokoj.pl, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój oraz na terenie Sołectwa Domaradz, a także na portalu
społecznościowym https://www.facebook.com/urzadgminypokoj/.

Forma konsultacji
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie ankiety w postaci:

 • kwestionariusza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej gminy Pokój, www.gminapokoj.pl,
 • kwestionariusza w postaci papierowej dostępnego w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8 (pok. nr 11),

Sposób głosowania
Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach mieszkaniec dysponował jednym głosem.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO
Na końcowy wynik głosowania składają się wyniki głosowania on-line oraz w postaci papierowej.
Uprawnionych do głosowania było łącznie 661 mieszkańców Sołectwa Domaradz Głosowało 121 osób, co stanowi 18,3 % uprawnionych do głosowania, w tym głosowało:

 • z wykorzystaniem kwestionariusza elektronicznego on-line - 75 osób,
 • z wykorzystaniem kwestionariusza w postaci papierowej - 46 osób.

Łącznie ważnych głosów oddano – 121 w tym:

 • z wykorzystaniem kwestionariusza elektronicznego on-line - 75 osób,
 • z wykorzystaniem kwestionariusza w postaci papierowej - 46 osób.

Łącznie głosów nieważnych oddano – 0

WYNIKI GŁOSOWANIA

1. Opinia w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Pokój w sprawie wyłączenia miejscowości Jagienna z Sołectwa Domaradz i utworzenia Sołectwa Jagienna:
Łącznie oddano ważnych głosów 121 w tym:
1) jestem za - 117 głosów (96,69%)
2) jestem przeciw - 4 głosów (3,31%)
3) wstrzymuję się - 0 głosów (0,00%)

2. Opinia w sprawie treści statutu Sołectwa Domaradz:
Łącznie oddano ważnych głosów 121 w tym:
1) jestem za - 113 głosów (93,39%)
2) jestem przeciw - 4 głosów (3,31%)
3) wstrzymuję się - 4 głosów (3,31%)

3. Opinia w sprawie treści statutu Sołectwa Jagienna:
Łącznie oddano ważnych głosów 121 w tym:
1) jestem za - 111 głosów (91,74%)
2) jestem przeciw - 5 głosów (4,13%)
3) wstrzymuję się - 5 głosów (4,13%)

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 20-06-2023 15:31

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 20-06-2023 15:31
Przewiń do góry