RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY POKÓJ - 23.06.2023 R.

.

RADA GMINY POKÓJ

OR.II.0002.43.2022

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY

 

Zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

23 czerwca 2023 r. o godz. 1400

w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przyjęcie protokołów z:

 1. XLII sesji Rady Gminy Pokój

 2. XLIII sesji Rady Gminy Pokój

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

5. Informacja Starosty Namysłowskiego na temat planów związanych z remontem dróg powiatowych na terenie gminy Pokój

6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących

7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XLII i XLIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Pokój za 2022 r.:

 1. przedstawienie raportu o stanie gminy Pokój za 2022 r. przez Wójta Gminy Pokój

 2. debata nad raportem

 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pokój wotum zaufania

9. Wykonanie budżetu gminy za 2022 rok – podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2022 rok

 2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2022 rok

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników

 2. określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

 3. „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023-2028” na terenie gminy Pokój

 4. opłaty targowej

 5. zmiany budżetu gminy na 2023 rok

 6. wieloletniej prognozy finansowej

11. Interpelacje i zapytania radnych

12. Wolne wnioski radnych i sołtysów

13. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki