RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD REALIZACJI ZADANIA - Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew wskazanych w zapytaniu

                                                                                                               

Pokój, 20 czerwca 2023 r.

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU ZAMAWIAJĄCEGO OD REALIZACJI ZADANIA

Informuję, że odstąpiono od realizacji zadania polegającego na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych na 21 szt. drzew rosnących w pasie drogi gminnej stanowiącej własność Gminy Pokój na terenie Gminy Pokój”

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając 

          


                                                                                                                                                      Pokój, dnia 13 czerwca 2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 21 szt. drzew rosnących w pasie drogi gminnej stanowiącej własność Gminy Pokój

na terenie Gminy Pokój”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia

Kod CPV 77211500-7 :Usługi pielęgnacji drzew

Przedmiotem oferty jest wykonanie usługi polegającej na:

 • usunięciu posuszu koranowego i gałęziowego znajdującego się w koronie drzew objętych zapytanie ofertowym,

 • wycięciu jemioły z koron drzew objętych zapytaniem ofertowym

 • uprzątnięciu terenu po wykonaniu prac. Gałęzi i konary należy zezrębkować i z owocnikami jemioły zagospodarować w zakresie własnym.

Zapytaniem ofertowy objęte są drzewa rosnące przy drodze gminnej- dz. nr 93, obręb Pokój-ul. 1 Maja -od kościoła Zofii do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza -po obu stronach

3. Termin realizacji.

Termin wycinki drzew i uporządkowania terenu: do 30 czerwca 2023 r.

4. Opis warunków udziału w sprzedaży.

4.1. Oferty mogą składać przedsiębiorcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wycięcia drzew

 • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalność

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych robót

5. Informacje dodatkowe.

 1. przed wycięciem należy dokonać oględzin przedmiotowych drzew w terenie,

 2. przed przystąpieniem do prac należy dokonać oględzin drzew pod kątem występowania zasiedlonych gniazd ptaków.

 3. złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu, wiedzy oraz wymaganych uprawnień w zakresie wykonywania prac,

 4. wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własnym koszt zorganizować narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zadania,

 5. wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień w razie konieczności z zarządcami sieci energetycznych i telefonicznych,

 6. wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, a także do wykonania prac w pasie drogowym w sposób nie powodujący kolizji z uczestnikami ruchu drogowego,

 7. w trakcie prowadzonych prac do wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach właścicieli sąsiednich posesji przyległych do terenu robot, zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzenia itp.,

 8. wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/ lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac,

 9. zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zlecenia wykonania części lub całości prac,

 10. Prace pielęgnacyjne należy przeprowadzić poza dniami odbywania się zajęć lekcyjnych w szkole oraz poza dniami funkcjonowania świetlicy szkolnej o

Sposób porozumiewania się Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający z Wykonawcą mogą porozumiewać się telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą jest: Aleksandra Kołodziejczyk- Tel. 774693085 wew. 40

e-mail:

6. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Zał. Nr 1 do niniejszego opisu.

 2. Do oferty Wykonawca dołączy dokumenty wymienione w pkt. 6 Wykonawca złoży tylko jedną ofertę cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

 3. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

 4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 5. Nie przyjmuje się ofert złożonych po terminie.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyn.

 7. Do oferty należy dołączyć:

 8. referencje od co najmniej dwóch wcześniejszych zleceniodawców,

 9. wydruk z CEiDG świadczący o prowadzeniu działalności gospodarczej,

 10. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia OC,

 11. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień związanych z wycinka drzew.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

1. drogą elektroniczną na adres e-mail: a.kolodziejczyk@gminapokoj.pl lub drogą pocztową lub osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój

Termin składania ofert upływa w dniu 16 czerwca 2023 r. o godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2023 r. o godz. 14.00.

Gmina Pokój informuje, że oferty składane drogą elektroniczną powinny zawierać skany dokumentów z pieczęciami i podpisami Kupującego.

8. Informacja dotycząca ceny oferty.

 • Cena oferty zostanie podana przez oferenta na formularzu stanowiącym Zał. Nr 1.

 • Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

 • Cena ofertowa będzie ceną jaką Wykonawca oferuje za wykonanie ww. Kompleksowej usługi z uwzględnieniem kosztów takich jak:

  • prace pielęgnacyjne drzew,

  • oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami (Zamawiający może przerwać wykonywanie robót, jeżeli oznakowanie będzie nieczytelne, niezgodne z ustaleniami, a wszelkie sankcje z tego tytułu ponosi Wykonawca),

  • załatwienie formalności prawnych i kosztowych związanych z funkcjonowaniem instalacji i urządzeń w strefie roboczej (linie energetyczne, telefoniczne itp.)

  • zabezpieczenie i regulacja ruchu w trakcie wykonywania robót,

  • wycinka drzew przy istniejących utrudnieniach, ( np. przy pomocy wysięgnika)

  • transport,

  • uprzątnięcie z pasa drogowego i przyległego terenu gałęzi i innych zanieczyszczeń po wykonanych robotach,

9. Zasady jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

 • Cena 100 %

10. Informacje o formalnościach podejmowanych po wyborze oferty.

 • wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty.

 • W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni licząc od chwili uzyskania informacji o wyborze oferty.

 • Z chwilą przekazania placu robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze w okresie wykonywania robót.

 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w ww. terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

11. Klauzula informacyjna RODO:

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • Administratorem danych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

 • Urząd Gminy Pokój powołał Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 77-4693085 wew. 36, e-mail iodo@gminapokoj.pl

 • Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,

 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w JRWA Urzędu Gminy Pokój lub okres określony w przepisach prawa,

 • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny

 ZAŁĄCZNIKI:

1. Oferta cenowa.  DOCwzór oferty_cenowej_.doc (24,50KB)
 

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                  /-/

                                                                                                                            Barbara Zając

 

Baner Gospodarka Odpadami w Gminie Pokój

Baner-Gmina-Pokoj-Poprawny.png

logo_weber_2013_małe.jpeg

Bioróżnorodne opolskie.jpeg

Link do podstrony Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Link do podstrony Opolska Karta Rodziny i Seniora na stronie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim ssd.opolskie.pl

baner_eUrzad.jpeg

baner_inwestycje.jpeg