RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

OGŁOSZENIE O WYBORZE - Zaproszenie do składania ofert cenowych na wycięcie drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Pokój

 

Pokój, 20 czerwca 2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  dot. „wycięcia drzew- 31 szt. rosnących w pasie drogi gminnej oraz innych działkach stanowiących własność Gminy Pokój, na terenie gminy Pokój” wpłynęło 7 ofert. Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne WER sp. z o.o z siedzibą w Schodni. Cena jednostkowa wykonania zamówienia została określona przez oferenta na kwotę; 26784,00 zł brutto. Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę.

 

                                                                                                                                     Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                              /-/

                                                                                                                                       Barbara Zając

                                                                                       


                                                                                                                 Pokój, dnia 13 czerwca 2023 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

wycięcia drzew- 31 szt. rosnących w pasie drogi gminnej oraz innych działkach stanowiących własność Gminy Pokój, na terenie gminy Pokój”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia

Kod CPV 77211400 :Usługi wycinki drzew

Przedmiotem oferty jest wykonanie usługi polegającej na:

 • wycięcie drzew, uprzątnięcie terenu po wycince, zezrębkowanie gałęzi, pocięcie pni na metrowe kawałki i przewiezienie ich na teren „bazy” w Pokoju, zfrezowanie pni po wycince z wywozem urobku i zagospodarowanie we własnym zakresie

 • dokonanie oględzin drzew pod kątem występowania zasiedlonych gniazd ptaków-potwierdzone protokołem

Drzewa objęte zapytaniem ofertowym wykazane są w załączniku do zapytania ofertowego nr 2

3. Termin realizacji.

Termin wycinki drzew i uporządkowania terenu: do 30 czerwca 2023 r.

4. Opis warunków udziału w sprzedaży.

4.1. Oferty mogą składać przedsiębiorcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wycięcia drzew

 • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalność

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych robót

5. Informacje dodatkowe.

 1. przed wycięciem należy dokonać oględzin przedmiotowych drzew w terenie,

 2. przed przystąpieniem do prac należy dokonać oględzin drzew pod kątem występowania zasiedlonych gniazd ptaków.

 3. złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu, wiedzy oraz wymaganych uprawnień w zakresie wykonywania prac,

 4. wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własnym koszt zorganizować narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zadania,

 5. wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień w razie konieczności z zarządcami sieci energetycznych i telefonicznych,

 6. wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, a także do wykonania prac w pasie drogowym w sposób nie powodujący kolizji z uczestnikami ruchu drogowego,

 7. w trakcie prowadzonych prac do wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach właścicieli sąsiednich posesji przyległych do terenu robot, zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzenia itp.,

 8. wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/ lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac,

 9. zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zlecenia wykonania części lub całości prac,

 10. Prace pielęgnacyjne należy przeprowadzić poza dniami odbywania się zajęć lekcyjnych w szkole oraz poza dniami funkcjonowania świetlicy szkolnej o

Sposób porozumiewania się Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający z Wykonawcą mogą porozumiewać się telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą jest: Aleksandra Kołodziejczyk- Tel. 774693085 wew. 40

e-mail:

6. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Zał. Nr 1 do niniejszego opisu.

 2. Do oferty Wykonawca dołączy dokumenty wymienione w pkt. 6 Wykonawca złoży tylko jedną ofertę cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

 3. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

 4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 5. Nie przyjmuje się ofert złożonych po terminie.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyn.

 7. Do oferty należy dołączyć:

 8. referencje od co najmniej dwóch wcześniejszych zleceniodawców,

 9. wydruk z CEiDG świadczący o prowadzeniu działalności gospodarczej,

 10. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia OC,

 11. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień związanych z wycinka drzew.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

1. drogą elektroniczną na adres e-mail: a.kolodziejczyk@gminapokoj.pl lub drogą pocztową lub osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój

Termin składania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2023 r. o godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2023 r. o godz. 14.00.

Gmina Pokój informuje, że oferty składane drogą elektroniczną powinny zawierać skany dokumentów z pieczęciami i podpisami Kupującego.

8. Informacja dotycząca ceny oferty.

 • Cena oferty zostanie podana przez oferenta na formularzu stanowiącym Zał. Nr 1.

 • Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

 • Cena ofertowa będzie ceną jaką Wykonawca oferuje za wykonanie ww. Kompleksowej usługi z uwzględnieniem kosztów takich jak:

  • dokonania oględzin drzew pod kątem występowania zasiedlonych gniazd ptaków,

  • wycięcia drzew,

  • pocięcia pni na metrowe kawałki,

  • zezrębkowanie gałęzi po wycince, i przewiezienie ich na teren "bazy" w miejscowości Pokój

  • zfrezowanie pni po wycince z wywozem urobku i zagospodarowaniem go we własnym zakresie

  • oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami (Zamawiający może przerwać wykonywanie robót, jeżeli oznakowanie będzie nieczytelne, niezgodne z ustaleniami, a wszelkie sankcje z tego tytułu ponosi Wykonawca),

  • załatwienie formalności prawnych i kosztowych związanych z funkcjonowaniem instalacji i urządzeń w strefie roboczej (linie energetyczne, telefoniczne itp.)

  • zabezpieczenie i regulacja ruchu w trakcie wykonywania robót,

  • wycinka drzew przy istniejących utrudnieniach, ( np. przy pomocy wysięgnika)

  • transport

9. Zasady jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

 • Cena 100 %

10. Informacje o formalnościach podejmowanych po wyborze oferty.

 • wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty.

 • W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni licząc od chwili uzyskania informacji o wyborze oferty.

 • Z chwilą przekazania placu robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze w okresie wykonywania robót.

 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w ww. terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

11. Klauzula informacyjna RODO:

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • Administratorem danych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

 • Urząd Gminy Pokój powołał Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 77-4693085 wew. 36, e-mail iodo@gminapokoj.pl

 • Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,

 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w JRWA Urzędu Gminy Pokój lub okres określony w przepisach prawa,

 • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny

                                                                                                                                     Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                             /-/

                                                                                                                                         Barbara Zając

 

 ZAŁĄCZNIKI:

1. Oferta cenowa. DOCwzór oferty_cenowej_.doc (24,50KB)
 

2. Wykaz drzew do wycinki DOCwykaz_drzew_do_wycinki.doc (32,00KB)
 

 

Baner Gospodarka Odpadami w Gminie Pokój

Baner-Gmina-Pokoj-Poprawny.png

logo_weber_2013_małe.jpeg

Bioróżnorodne opolskie.jpeg

Link do podstrony Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Link do podstrony Opolska Karta Rodziny i Seniora na stronie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim ssd.opolskie.pl

baner_eUrzad.jpeg

baner_inwestycje.jpeg