Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.14.2023
Wójta Gminy Pokój
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Domaradz dotyczących projektu uchwały w sprawie wyłączenia miejscowości Jagienna z Sołectwa Domaradz i utworzenia Sołectwa Jagienna oraz treści projektu statutu sołectwa Domaradz i projektu statutu sołectwa Jagienna.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), § 70 Statutu Gminy Pokój (Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pokój, Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 85 ze zmianami), Uchwały Nr XXXII/282/2006 Rady Gminy Pokój z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pokój (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 36, poz. 1197) w związku z uchwałą nr XL/317/2023 Rady Gminy Pokój z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o podział sołectwa Domaradz polegający na wyłączeniu miejscowości Jagienna z sołectwa Domaradz i utworzenia sołectwa Jagienna, zarządza się, co następuje:

§ 1
Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem są:

 1. projekt uchwały Rady Gminy Pokój w sprawie wyłączenia miejscowości Jagienna z Sołectwa Domaradz i utworzenia Sołectwa Jagienna, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
 2. projekt statutu Sołectwa Domaradz, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
 3. projekt statutu Sołectwa Jagienna, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i zebranie uwag mieszkańców w zakresie, o którym
mowa w § 1.

§ 3
Konsultacje obejmują swoim zasięgiem Sołectwo Domaradz.

§ 4
Określa się:

 1. termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 22 maja 2023 roku,
 2. termin zakończenia konsultacji na dzień: 30 maja 2023 roku.

§ 5
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach, o których mowa w § 1, są mieszkańcy sołectwa Domaradz, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do organów gminy.

§ 6
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety.

§ 7

 1. Ankieta przeprowadzona będzie w postaci:
  1) kwestionariusza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej gminy Pokój, www.gminapokoj.pl,
  2) kwestionariusza w postaci papierowej dostępnego w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8 (pok. nr 11),
 2. Wzór kwestionariusza ankiety stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
 3. Kwestionariusze w postaci papierowej anonimowe i nieposiadające podpisu nie będą rozpatrywane.

§ 8
Ogłoszenie o konsultacjach stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 9

 1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzona informacja przedstawiająca wyniki konsultacji.
 2. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Pokój oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy Pokój, a także na tablicach ogłoszeń w sołectwie Domaradz oraz w Urzędzie Gminy Pokój.

§ 10

 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.
 2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

§ 11
W celu wykonania zadań związanych z przeprowadzeniem konsultacji powołuję komisję w składzie:

 1. Agata Kruszelnicka - przewodnicząca komisji
 2. Tomasz Zimoch - członek komisji
 3. Elżbieta Kuklok - członek komisji

§ 12
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Wójta Gminy Pokój.

§ 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Pokój oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.

Wójt Gminy Pokój
/-/             
Barbara Zając   

Załączniki:

Opublikował(a): Agata Kruszelnicka
Data publikacji:
 12-05-2023 00:00

Modyfikował(a): Agata Kruszelnicka
Data modyfikacji:
 12-05-2023 13:25
Przewiń do góry