Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

KSOW 2023.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Gmina Pokój jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisało umowę na realizację operacji pn. Kulturowy zawrót głowy- warsztaty etnograficznew ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Plan operacyjny na lata 2022–2023

 

Termin realizacji operacji: 01.01.2023 - 31.10.2023 r.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 11 070,00 zł.

Cel operacji:


Współpraca regionalna, zachęcenie do uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym. Celem przeprowadzenia warsztatów etnograficznych jest przybliżenie wiedzy o regionie, naszych zwyczajach i obyczajach oraz kodach kulturowych. Nauka technik nanoszenia wzorów regionalnych na tkaniny oraz wykonania rękodzielniczego regionalnych symboli może stać się mobilizacją do aktywizacji zawodowej oraz społecznej mieszkańców naszej gminy. Odnalezienie własnej tożsamości regionalnej może stać się początkiem zacieśniania więzi lokalnej społeczności i zachętą do działalności regionalnej.

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z naszymi zwyczajami, obyczajami i kodami kulturowymi. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie tematyki etnograficznej ma na celu zachęcenie do uczestnictwa w życiu społecznym, podejmowanie inicjatyw krzewienia tradycji regionalnej. Rozwój miejsc pracy w oparciu o rozwój rękodzieła i działalności gospodarczej.

 

Efektem realizacji zadania będzie organizacja warsztatów podnoszących wiedzę i kompetencje mieszkańców obszarów wiejskich – 9 szt.

Liczba osób, które uzyskają wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej oraz wykorzystania zasobów naturalnych z obszarów wiejskich – 180 osób

Ponadto wartością dodaną jest to, iż warsztaty etnograficzne z jednej strony zjednoczą nasze środowisko lokalne a z drugiej pokażą naszą odrębność i samodzielność kulturową na tle innych regionów. Warsztaty rękodzielnicze podnoszą kompetencje osobiste, wprowadzają wzory ludowe z naszego regionu w życie współczesne we współczesne wzornictwo użytkowe. Co może się przysłużyć do rozwoju gałęzi tworzenia rękodzieła, dzięki czemu nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Pokój.

Efekt realizacji operacji związane z podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności jest zgodny z celem KSOW: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz działaniem KSOW: promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl
Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

 

Opublikował(a): Angelika Paluch
Data publikacji:
 27-04-2023 13:55

Modyfikował(a): Angelika Paluch
Data modyfikacji:
 27-04-2023 13:55
Przewiń do góry