Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Obrady rozpoczęto 2023-01-25 o godz. 15:02:21, a zakończono o godz. 16:38:55 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Jerzy Jakubik
 6. Tomasz Krystosek
 7. Marek Łukaszczyk
 8. Jacek Marczak
 9. Krystyna Piekarska
 10. Alicja Piszczałka
 11. Zenon Poprawa
 12. Piotr Sobek
 13. Jadwiga Sowa
 14. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Pokój (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w pkt. 7 lit. „P” projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Pokój (15:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2023 rok (15:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok (15:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2023 rok (15:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok (16:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (16:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o podział sołectwa Domaradz polegający na wyłączeniu miejscowości Jagienna z sołectwa Domaradz i utworzenia sołectwa Jagienna (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej Gminy Pokój na lata 2023-2030 (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Jacek Marczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pokój do roku 2030 (16:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Krzywa Góra – rejon osiedla (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości, będącej własnością Gminy Pokój dz. nr 976/19 k.m. 2, obręb Pokój, KW OP1U/00052001/6 w drodze darowizny na rzecz Województwa Opolskiego (16:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Pokój dz. nr 976/19 k.m.2, obręb Pokój, KW OP1U/00052001/6 za obniżoną cenę na rzecz Województwa Opolskiego (16:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pokój na lata 2023-2029” (16:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok (16:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Pokój (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Gregorowicz
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 21-02-2023 15:29

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 21-02-2023 15:32
Przewiń do góry