RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.1.2023 Wójta Gminy Pokój z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, przyjecia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Pokój w 2023 roku i pracy komisji konkursowej

Zarządzenie Nr OR.I.0050.1.2023

Wójta Gminy Pokój

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Pokój w 2023 roku i pracy komisji konkursowej

 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§2

 Ogłoszenie konkursu ofert stanowi Załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§3

Przyjmuje się "Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Pokój na rok 2023 i pracy komisji konkursowej" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4

Skład osobowy Komisji Konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy.

§5

Obsługę Komisji Konkursowej oraz niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym zapewnia organizator - Wójt Gminy Pokój.

§6

Po przedstawieniu organizatorowi wyników konkursu wraz z dokumentacja, Komisja konkursowa kończy działalność i ulega rozwiązaniu.

§7

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Barbara Zając

 

PDFzałącznik nr 1 do zarządzenia.pdf (69,43KB)
PDFzałącznik nr 2 do zarządzenia .pdf (101,88KB)