RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Nabór projektów w ramach Strategii Subregionu

Szanowni Państwo,
Od kilku miesięcy samorządy z powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego oraz oleskiego tworzące Subregion Północny Opolszczyzny pracują nad stworzeniem wspólnej Strategii rozwoju Subregionu na lata 2021-2030.
 
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzenno-środowiskowej wyznaczone zostały główne cele strategiczne, które wskazywać będą kierunki rozwoju całego Subregionu w kolejnych latach. Obejmują one:
 
WYMIAR SPOŁECZNY
Cel strategiczny 1 Wysoka efektywność usług publicznych
Kierunek działań 1.1: Wysoka jakość infrastruktury społecznej
Kierunek działań 1.2: Nowoczesny system edukacji publicznej
Kierunek działań 1.3: Dostępna i skuteczna administracja publiczna
Kierunek działań 1.4: Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych
 
WYMIAR GOSPODARCZY
Cel strategiczny 2 Konkurencyjna i zdywersyfikowana gospodarka Subregionu
Kierunek działań 2.1: Wysoki poziom spójności i dostępności transportowej
Kierunek działań 2.2: Rozwinięta przedsiębiorczość
Kierunek działań 2.3: Rozwinięta i różnorodna oferta turystyczna
 
WYMIAR PRZESTRZENNY
Cel strategiczny 3 Racjonalna gospodarka zasobami środowiska
Kierunek działań 3.1: Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
Kierunek działań 3.2: Wysoka jakość środowiska
Kierunek działań 3.3: Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych
 
W ramach powyższych celów będziemy planować przyszłe działania i projekty. W związku z tym zapraszamy mieszkańców, liderów społecznych, organizacje pozarządowe i wszystkie osoby do podzielenia się swoimi pomysłami na rozwój.
 
Zgłaszane propozycje projektów muszą spełniać warunki projektu zintegrowanego, to znaczy:
- być jednoznacznie nastawione na realizację konkretnego celu strategicznego;
- mieć wpływ na rozwój więcej niż jednej gminy Partnerstwa;
- być projektem partnerskim w rozumieniu art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
- deklarować wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy obejmujący wszystkich zaangażowanych parterów.
 
Projekty i pomysły na wspólne działania można zgłaszać za pomocą załączonego formularza, w terminie od 16.01.2023 r. do 31.01.2023 r., na adres: biuro@polnocnysubregion.pl.
Zapraszamy do aktywności! Razem możemy tworzyć przyszłość miejsca, w którym żyjemy!"