RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja o terminie rozpoczęcia kontroli palenisk domowych na terenie gminy Pokój.

Szanowni Mieszkańcy,

prowadzenie kontroli  jest obowiązkiem gmin województwa opolskiego wynikającym z "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" (Uchwała Nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”) https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/2186/ . Nieprzeprowadzenie kontroli może skutkować nałożeniem na gminę  kary w wysokości do 500 000,00 złotych.

W związku z przepisami ograniczającymi używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazem spalania odpadów  w kotłach i piecach, a także zakazami ujętymi w  uchwale nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zmienionej uchwałą nr XXXVI/368/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2021 r.  

informuję, że  od 29 grudnia br. rozpoczną się kontrole palenisk domowych pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów i wymogów określonych ww. uchwałach- antysmogowych, tj. :

-przestrzegania i stosowania przepisów, ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów, w szczególności ustaleń dotyczących:

-przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłów i piecach,

-przestrzegania zakazów uchwały nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zmienionej uchwałą nr XXXVI/368/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zakończenie kontroli planowane jest 30 grudnia br.

Kontrole przeprowadzane są osobiście przez pracowników Urzędu Gminy Pokój wyznaczonych przez Wójta. Kontrole zostaną przeprowadzone na losowo wybranych nieruchomościach. O zamiarze przeprowadzenia kontroli właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni. Kontrola obejmie również nieruchomości zgłoszone w ramach skarg.

Do kontroli należy przygotować:

-dokumentację techniczną posiadanego kotła grzewczego, w zakresie klasy kotła- dokumentację techniczną DTR kotła, dostęp do tabliczki znamionowej,

-świadectwo jakości zakupionego opału (dot. opału stałego) otrzymane przy zakupie od sprzedawcy. Brak lub nieczytelne świadectwa jakości paliwa może stanowić podstawę do pobrania prób węgla do badań

-sprawozdanie lub raport z badań, w przypadku gdy te badania zostały przeprowadzone

Kontrola obejmować będzie:

-ustalenie liczby palenisk znajdujących się w budynku mieszkalnym i na nieruchomości objętym kontrolą,

-określenie rodzaju paliw stałych spalanych w poszczególnych paleniskach,

-ocena wszystkich miejsc składowania opału i jego ilości,

-wykonane dokumentacji fotograficznej,

-pomiar wilgotności w przypadku spalania drewna

-ocenę zwartości komory spalania urządzeń grzewczych, w tym ewentualne pobranie próbek do badań.

-sprawdzenie wywiązywania się z obowiązku segregowania i gromadzenia opadów, celem weryfikacji czy gospodarowanie odpadami prowadzone jest w sposób zgodny z przepisami przede wszystkim czy nie dochodzi do ich spalania,

Pouczenie:

1.Prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin – utrudnianie lub udaremnianie kontroli to przestępstwo w rozumieniu art. 225 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1138 z późn. zm.), zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3

2. Udaremnianie kontroli to całkowite uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli, np. poprzez niewpuszczenie osób kontrolujących na teren posesji lub niedopuszczenie ich do skontrolowania paleniska.

3. Utrudnianie kontroli to podejmowanie czynności które przeszkadzają w prawidłowym przeprowadzeniu kontroli, przedłużając lub obniżając jej efektywność. Kontrolujący mają prawo do przeprowadzenia wszelkich czynności kontrolnych, w tym wykonaniu pełnej dokumentacji fotograficznej. 
Na podstawie art. 379. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2556):

4. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

5. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

6. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

7. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

8. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.

9. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3.

10. Co może kontrolujący:

Kontrolujący na podstawie upoważnienia jest uprawniony do:

-wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;

-przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

-żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

-żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

11. Zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2556) kontrolowana osoba fizyczna obowiązane są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie określonych czynności. W czynnościach kontrolnych może brać udział policja. Wynika to z art. 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (  Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) , na podstawie którego komendant policji jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym pomocy policji w toku wykonywania czynności.

12. Co może kontrolowany:

- Zanim kontrolujący przystąpi do czynności powinien przekazać kontrolowanemu swoje dane i okazać upoważnienie, wskazać cel przeprowadzenia kontroli oraz podstawę prawną przeprowadzenia kontroli.

- Uczestniczyć na każdym etapie kontroli;

- Zgodnie z art. 380ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2556) z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kontrolowanemu. Protokół podpisują kontrolujący oraz kontrolowany, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.

-W razie odmowy podpisania przez kontrolowanego, kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić organowi swoje stanowisko na piśmie.

13. Osoba naruszająca przepisy uchwały antysmogowej, może być ukarana:

- mandatem karnym w wysokości do 500zł;

- grzywną do 5 000 zł zasądzoną wyrokiem sądu;

- w przypadku podejrzenia spalania odpadów kontrolujący będą zmuszeni pobrać próbkę popiołu do badania laboratoryjnego, a w przypadku stwierdzenia spalania odpadów sprawa jest kierowana na drogę sądową.

Ponadto po zakończeniu kontroli kontrolowany w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej programu „Czyste powietrze” zostanie zapoznany z możliwością pozyskania dofinansowania na poprawę jakości powietrza oraz zapoznany ze skutkami negatywnego oddziaływania złej jakości powietrza, powstałej w wyniku niskiej emisji, na zdrowie i życie.

 

                                                                                                               Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                /-/

                                                                                                             Barbara Zając

Baner Gospodarka Odpadami w Gminie Pokój

Baner-Gmina-Pokoj-Poprawny.png

logo_weber_2013_małe.jpeg

Bioróżnorodne opolskie.jpeg

Link do podstrony Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Link do podstrony Opolska Karta Rodziny i Seniora na stronie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim ssd.opolskie.pl

baner_eUrzad.jpeg

baner_inwestycje.jpeg