Park w Pokoju
GALERIA

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwą grypy ptaków (HPAI), na terenie powiatów: namysłowskiego, kluczborskiego i opolskiego, zwany dalej „obszarem zagrożonym” uznaje się teren obejmujący:

  • 1) w powiecie namysłowskim, w gminie Pokój, miejscowości: Krogulna, Pokój, Siedlice, Zawiść, Zieleniec;
  • 2) w powiecie namysłowskim, w gminie Domaszowice, miejscowości: Domaszowice, Dziedzice, Gręboszów, Siemysłów, Strzelce, Wielołęka, Włochy, Zofijówka;
  • 3) w powiecie namysłowskim, w gminie Namysłów, miejscowości: obszar wiejski Jastrzębie;
  • 4) w powiecie namysłowskim, w gminie Świerczów miejscowości: Biestrzykowice, Dąbrowa, Kuźnica Dąbrowska, Miejsce, Starościn, Świerczów;
  • 5) w powiecie opolskim, w gminie Murów, miejscowości: Grabice, Młodnik, Okoły, Zagwiździe, Święciny, Radomierowice;
  • 6) w powiecie kluczborskim, w gminie Wołczyn miejscowości: Szum, Wierzchy, Wąsice, Gierałcice, Brynica, Ligota Wołczyńska, Wierzbica Górna, Duczów Wielki, Duczów Mały, Jedliska, Markowe oraz tereny miasta Wołczyn leżące po południowej stronie torów kolejowych.

UWAGA HODOWCY DROBIU
OBSZAR ZAGROŻONY  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. 2007 r. Nr 239, poz. 1752) obowiązuje

NAKAZ

  • niezwłocznego oczyszczania i odkażania środków transportu wjeżdżających i wyjeżdżających do i z gospodarstw utrzymujących drób, produktów z drobiu, w szczególności mięsa drobiu, środków żywienia,  w szczególności paszy a także ściółki oraz nawozów naturalnych,
  • stosowania środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące do i z gospodarstw utrzymujących drób w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące
  • niezwłocznego informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanych w gospodarstwie;

ZAKAZ

  • przemieszczania z i do gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób,  drobiu oraz innych ptaków bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie
  • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także  ich zwłok i jaj - bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie
  • przemieszczania z gospodarstw utrzymujących drób ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie ;
  • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki
  • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
  • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki
  • organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2022 r., poz.768) obowiązuje

NAKAZ

zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie  miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie  przypomina, że naruszenie nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie zagrożone jest administracyjną karą pieniężną, wymierzaną (w zależności od rodzaju naruszenia) w granicach kwotowych określonych w art. 85aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421, z późn. zm.).

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 306 z późn. zm.) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, stanowi jeden z podstawowych obowiązków Inspekcji Weterynaryjnej.

Stosownie do art. 19 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18, w zakresie wykonywania czynności, mają prawo w każdym czasie do:

  1. Przeprowadzania kontroli gospodarstw, centrów (organizacji), zakładów, w tym pomieszczeń lub urządzeń, o których mowa w załączniku II w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), ośrodków w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, instalacji, urządzeń lub środków transportu;
  2. Kontrolowania przestrzegania wymagań określonych w prawodawstwie weterynaryjnym, w tym metod stosowanych do znakowania i identyfikacji zwierząt, i w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit.B;
  3. Pobierania nieodpłatnie próbek do badań:
    a) od zwierząt utrzymywanych w celu umieszczenia na rynku lub transportowanych,
    b) produktów przeznaczonych do przechowywania, umieszczania na rynku lub transportowanych;
  4. Żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie objętym przedmiotem kontroli;
  5. Żądania okazywania i udostępniania dokumentów lub danych informatycznych w zakresie, o którym mowa w pkt 4.

UWAGA: Udaremnianie lub utrudnianie działalności organów Inspekcji lub osób, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 37 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej)

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 09-12-2022 13:08

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 09-12-2022 13:08
Przewiń do góry