Park w Pokoju
GALERIA

Dodatek elektryczny skierowany jest do tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów, w tym wykorzystują pompy ciepła.

Wysokość dodatku wyniesie:

 • 1000 zł - dla osób wykorzystujących do ogrzewania urządzenia na prąd, np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.
 • 1500 zł - w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Uwaga: Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które korzystają z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Gdzie składać wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych:

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.:

 1. na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój w biurze nr 29 (parter), w godzinach pracy urzędu lub
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Komu przysługuje dodatek?

 1. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
  Uwaga: W przypadku niezgłoszenia źródła ciepła do bazy CEEB w wymaganym terminie dodatek elektryczny może przysługiwać po dokonaniu wywiadu środowiskowego podczas którego potwierdzone zostanie, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 27 ust. 1. ww. ustawy.
 2. W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek elektryczny dla wszystkich zamieszkujących pod tym adresem. Jednak, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży więcej niż jedna rodzina spod tego samego adresu, to dodatek wypłacany będzie temu, kto złożył wniosek jako pierwszy.
  Uwaga: W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, przyznanie dodatku może nastąpić w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego potwierdzone zostanie zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek nie przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692);
 2. gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);
 3. gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967);
 4. gospodarstwom domowym, które korzystają z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 30-11-2022 13:12

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 01-12-2022 10:37
Przewiń do góry