RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU i REKREACJI w POKOJU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ IMPREZY PLENEROWEJ - 700 Lecie Powstania Wsi Krogulnej i Zieleńca - rozstrzygnięcie

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU i REKREACJI w POKOJU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ IMPREZY PLENEROWEJ
„700 Lecie Powstania Wsi Krogulnej i Zieleńca”

 

Oferta dotyczy imprezy plenerowej – „700 Lecie Powstania Wsi Krogulnej i Zieleńca” w terminie 04 i 05 czerwca 2010 r. (gwiazdą festynu jest zespół KOMBII). Impreza odbędzie się na nieruchomości gminnej w Zieleńcu

Z przeznaczeniem na prowadzenie wyłącznej działalności gastronomicznej z możliwością sprzedaży ciepłych posiłków i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

  1. imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego plus należny podatek VAT – za dwa dni,
  4. charakterystykę oferowanego asortymentu tj. przedmiot działalności wraz z ilością stanowisk do wydawania ciepłych posiłków (nie mniej niż 3), oraz ilością nalewaków piwa (nie mniej niż 4), sprzedaż piwa i napoi w naczyniach plastikowych oraz aluminiowych,
  5. informację dot. liczby miejsc siedzących dla konsumentów, nie mniej niż 900,
  6. pisemne zobowiązanie do utrzymania czystości i porządku terenu całej działki na której prowadzona będzie działalność, ochrona i ubezpieczenie sprzętu gastronomicznego,
  7. kopię aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa,
  8. oświadczenie o posiadaniu wymaganych prawem zezwoleń związanych z rodzajem prowadzonej działalności,
  9. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami konkursu ofert i nie wnosi do niego zastrzeżeń.  
 

Organizator zapewnia przyłącze zasilające w energie elektryczną, natomiast oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi /przewody odpowiadające wymogom BHP warunkom techniczno elektrycznym/.

Organizator nie odpowiada za warunki atmosferyczne i frekwencję.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „700 Lecie Powstania Wsi Krogulnej i Zieleńca” w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju, do dnia 05 marca 2010 r. do godziny 10.00. Otwarcie nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10.30. O wyniku konkursu zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie do dnia 12 marca 2010 r.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Andrzej Antochów GOKSiR tel. 77 469 30 32


Pokój, dnia 05.03.2010 r.
 
PROTOKÓŁ
 

Spisany w biurze Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju w dniu 05.03.2010 r. w sprawie wyłonienia oferty na prowadzenie cateringu na zorganizowanej przez Gminę Pokój i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju imprezie „ 700-lecie Krogulnej i Zieleńca” która odbędzie się w dniach 4-5.czerwca 2010 roku w Zieleńcu.

 
Komisja w składzie :
 

1. Andrzej Antochów               – st. instruktor GOKSiR                      - przewodniczący

2. Anna Chrzan                       – p.o. główna księgowa U.G Pokój     - członek

3. Szymon Krawczyk               – mł. instruktor GOK              -  członek

 

Komisja w powyższym składzie otrzymała 2 (słownie: dwie) zamknięte koperty ( oferty ) złożone przez zainteresowane firmy, dotyczące wysokości wpłat na konto GOKSiR w zamian za wyłączność handlową na  pełną obsługę cateringową na imprezie pod nazwą „700-lecie Krogulnej i Zieleńca” która odbędzie się w dniach 4-5czerwca 2010 roku..

 

            Po otwarciu kopert komisja stwierdza co następuje :

 

Oferta Nr I - Zajazd Pod Borem, oferuje wpłatę 13 500 zł. –netto ( trzynaście tysięcy pięćset  złotych) za wyłączność handlową na w/w imprezie

 
Oferta Nr II – „Adagio” Kompleksowa Organizacja Imprez Masowych ,  oferuje

13 000 zł -netto ( trzynaście tysięcy złotych ) za wyłączność handlową na w/w imprezie

 

            Komisja w powyższym składzie po zapoznaniu się z ofertami stwierdza, że najkorzystniejsza oferta to oferta nr I, która została przedłożona przez „Zajazd Pod Borem” właściciel Pan Tomasz Bitner. Oferta ta została wybrana przez komisję w w/w składzie do prowadzenia pełnej obsługi cateringowej imprezy „Dni Pokoju” w dniach 4-5.06.2010 rok.

            Komisja informuje również, że nie później niż do 15.04.2010 r. Oferent, którego propozycja została wybrana przez komisję otrzyma do podpisania stosowną umowę w tej sprawie z podaniem konta i konkretnej daty przekazania na rzecz GOKSiR, przedłożonej w ofercie wysokości wpłaty.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano