Park w Pokoju
GALERIA

Wójt Gminy Pokój ogłasza ustne przetargi nieograniczone i ograniczone na zbycie prawa własności nieruchomości :

 

A). Działka nr 72 a.m. 1 obręb Lubnów, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00029909/1

B). Działka nr 165 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071713/9

przetarg ograniczony ustny:

C). Działka nr 212 a.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00083241/6

1. Do udziału w przetargach mogą być zakwalifikowane osoby, które:

1) Wniosą wadium w wysokości: A) 4800 zł dla działki nr 72 a.m. 1 obręb LubnówB)6500 zł dla działki nr 165 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, do dnia 21 XI 2022 r. C) Mając na uwadze fakt, iż działka nr 212 a.m.2 obręb Fałkowice przylega do nieruchomości oznaczonych numerami działek: 197,198,199,207,208,209,210, 211,213,218, 200 i każdy z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o nabycie przedmiotowej działki gruntu w drodze bezprzetargowej, sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli   nieruchomości przyległych. Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do: wniesienia wadium w wysokości 7900 zł i złożenia, w Urzędzie Gminy Pokój , najpóźniej do dnia 21 XI 2022 r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska, wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu.

 Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

2) Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

3) Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

a) potwierdzenie wniesienia wadium

b) danych dotyczących: imienia, nazwiska numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

c) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;

d) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

e) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń/ jeśli dotyczy/ .

f). W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

g).Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: A).Działka nr 72 a.m. 1 obręb Lubnów, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00029909/1 B). Działka nr 165 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071713/9 C).Działka nr 212 a.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00083241/6

3. Powierzchnia nieruchomości A) powierzchnia działki - 1,0099 ha, w tym: grunty orne RVI-0,8073 ha, grunty pod rowami W-0,022, grunty rolne zabudowane B-RVI – 0,1804 ha B) powierzchnia działki -0,4600 ha, w tym: grunty orne RIVa-0,0600 ha, grunty orne RIVb-0,1500 ha, grunty rolne zabudowane B-RIVa – 0,2500 ha C) powierzchnia działki  -0,7100 ha, w tym: drogi dr– 0,7100 ha

4. Opis nieruchomości: A).działka nr 72 a.m. 1, zlokalizowana jest w miejscowości Lubnów gmina Pokój, pow. namysłowski przy ul. Wiejskiej 23. Wieś położona jest w obszarze chronionego krajobrazu ,,Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz czterema budynkami gospodarczymi, wymagającymi rozbiórki. Teren w części ogrodzony. Kształt działki w miarę regularny, teren płaski, dobrze nasłoneczniony. Teren działki porośnięty jest drzewami i obecnie wysokimi trawami. Wzdłuż działki od ulicy Wiejskiej przebiega napowietrzna linia energetyczna, za budynkiem w północnej części działki oraz częściowo wzdłuż południowej i wschodniej granicy przebiega sieć wodociągowa. Przez środek działki przebiega rów przydrożny. Na działce zlokalizowane jest przyłącze energetyczne linią napowietrzną do budynku gospodarczego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


 

B) działka nr 165 a.m. 1, zlokalizowana jest w miejscowości Domaradzka Kuźnia gmina Pokój, pow. namysłowski przy ul. 1 Maja 3. Wieś położona jest w obszarze chronionego krajobrazu ,,Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Zabudowana jest budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 72m2, składających się z dwóch izb na parterze oraz poddasza, stan obiektu awaryjny. Teren nieogrodzony. Kształt działki w miarę regularny, teren płaski, dobrze nasłoneczniony. Teren działki porośnięty jest drzewami oraz w większej części miotłą zbożową. Wzdłuż działki od ulicy 1 Maja przebiega napowietrzna linia energetyczna, za budynkiem w północnej części działki oraz częściowo wzdłuż południowej i wschodniej granicy przebiega sieć wodociągowa oraz w pobliżu wschodniej części działki znajduje się studnia z zamontowaną pompą ręczną. Wzdłuż południowej części działki przebiega napowietrzna linia telefoniczna. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

C).działka nr 212 a.m. 2 położona jest w miejscowości Fałkowice, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium w części pod tereny rolne, (na pow. ok. 0,3559ha) w części pod tereny działalności gospodarczej (na pow. ok. 0,3541ha), w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako droga. Stanowi wąski pas terenu drogi gruntowej, na pow. ok. 751m2 występuje nawierzchnia z płyt betonowych drogowych prefabrykowanych o wym. 3,00 × 1,00 m, prowadząca od drogi dojazdowej położonej w terenach produkcyjnych do obiektów produkcyjnych-hodowlanych i dalej pozostała nawierzchnia jest gruntowa. Otoczenie terenu stanowią grunty rolne głównie RV,RVI o bardzo niskich klasach bonitacyjnych, w zasięgu zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna, produkcyjna. Dojazd do przedmiotowej działki z drogi o nawierzchni asfaltowej z jednej strony i z betonowej z drugiej. Teren działki w miarę równy, dość dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt nieregularny. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania A) B).brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działki położone na obszarze oznaczonym jako - tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności, zabudowa mieszkaniowa. C). brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium w części pod tereny rolne, (na pow. ok. 0,3559ha) w części pod tereny działalności gospodarczej (na pow. ok. 0,3541ha), w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako droga. Może być natomiast zbyta jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Ponadto powyższa działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”

6. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

7.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy- nie dotyczy.

9. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy.

10. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.

11. Cena wywoławcza – A) 48000 zł netto. B) 65000 zł netto C) 79000 zł netto. Cena w/w nieruchomości jest ceną wyjściową, nie zawiera  innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

12. Obciążenia nieruchomości – brak.

13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

14. Termin i miejsce przetargu; Przetarg odbędzie się 24 XI 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Ślubów A) o godz. 9:30 B)o godz. 10:30 C) o godz. 11:30

15. Wysokość wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 21 XI 2022 r. w formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

16.Wysokość postąpienia nie mniej niż A). 480 zł, B). 650 zł, C). 790 zł Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

17. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

18. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój odstąpi od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. Gmina Pokój sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

19 Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy stosuje się zgodnie z pkt 18 stosuje się odpowiednio.

1)Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:

a)termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;

b) zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;

c) w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;

20. Wójt gminy Pokój zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

21. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl. Ogłoszenie opublikowano w prasie oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

22. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy Pokój 77 469 30 85 wew. 41

Barbara Zając Wójt Gminy Pokój


 

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 18-10-2022 09:21

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 18-10-2022 09:19
Przewiń do góry