Park w Pokoju
GALERIA

Wójt Gminy Pokój ogłasza ustne przetargi  ograniczone na zbycie prawa własności nieruchomości :
 

A). Działka nr 120/2 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071914/8

B).Działka nr 173 a.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00083241/6

1. Do udziału w przetargach mogą być zakwalifikowane osoby, które:

1) Wniosą wadium w wysokości:

A) 2100 zł dla dz. nr 120/2 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna,  do dnia 14 XI 2022 r.

B)700 zł dla nr 173 a.m. 2 obręb Fałkowice, do dnia 14 XI 2022 r.

A). Mając na uwadze fakt, iż działka nr 120/2 a.m.1 obręb Dąbrówka Dolna przylega do nieruchomości oznaczonych numerami działek: 117,120/1,86,121/2 i każdy z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o nabycie przedmiotowej działki gruntu w drodze bezprzetargowej, sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli   nieruchomości przyległych. Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do: wniesienia wadium w wysokości 2100 zł i złożenia, w Urzędzie Gminy Pokój , najpóźniej do dnia 14 XI 2022 r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska, wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu.

 Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

B). Mając na uwadze fakt, iż działka nr 173 a.m.2 obręb Fałkowice przylega do nieruchomości oznaczonych numerami działek: 174,167,175,169,171,172 i każdy z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o nabycie przedmiotowej działki gruntu w drodze bezprzetargowej, sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli   nieruchomości przyległych. Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do: wniesienia wadium w wysokości 700 zł i złożenia, w Urzędzie Gminy Pokój , najpóźniej do dnia 14 XI 2022 r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska, wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu.

 Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

2) Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

3) Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

a) potwierdzenie wniesienia wadium

b) danych dotyczących: imienia, nazwiska numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

c) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;

d) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

e) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń/ jeśli dotyczy/ .

f). W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

g).Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

A). Działka nr 120/2 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071914/8

B). Działka nr 173 a.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00083241/6

3. Powierzchnia nieruchomości: A) powierzchnia działki - powierzchnia działki -0,3100 ha, w tym: Grunty orne RIVa-0,1200 ha, Pastwiska PsIII – 0,1900 ha, B) powierzchnia działki -0,1300 ha, w tym: drogi dr– 0,1300 ha

4. Opis nieruchomości: 

A). działka nr 120/2 a.m. 1, nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w miejscowości Dąbrówka Dolna, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności oraz w części pod tereny rolne. Zlokalizowana jest na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a rzeką Bogacicą. Do przedmiotowej działki brak jest dojazdu. Teren działki w miarę równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt nieregularny. Działka porośnięta jest wysokimi trawami, drzewami samosiejkami młodymi oraz starszymi drzewami rosnącymi przy zachodniej granicy działki oraz drzewami głównie owocowymi rosnącymi przy wschodniej granicy. Drzewa starsze to w większości drzewa dębu o pierśnicach od 18cm do 25cm w ilości 6szt, dwa drzewa o pierśnicach 35 i 45cm oraz jedno drzewo o pierśnicy 70cm na części wysokości z dwoma pniami powyżej. Występują też trzy drzewa lipy, młode. Drzewa ze względu na swoje wymiary i warunki wzrostu nie posiadają wartości użytkowej, podwyższają jednak walory krajobrazowe otoczenia. Drzewa te występują w części przeznaczonej w studium pod tereny rolne. Bezpośrednie sąsiedztwo rzeki naraża teren na zalewanie. Część terenu przeznaczona w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności ma kształt zbliżony do trójkąta o pow. ok. 0,0620ha, jako samodzielna część ma ograniczone warunki zabudowy, może natomiast powiększyć nieruchomość przyległa. Brak dostępu do drogi publicznej. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodną.  Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


 

B) działka nr 173 a.m. 2 położona jest w miejscowości Fałkowice, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod tereny rolne, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako droga. Stanowi wąski pas terenu obecnie użytkowany rolniczo. Otoczenie terenu stanowią grunty rolne głównie RV,RVI o bardzo niskich klasach bonitacyjnych, w niewielkim zasięgu zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Dojazd do przedmiotowej działki z drogi polnej odchodzącej od drogi o nawierzchni asfaltowej. Teren działki w miarę równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny.  Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 A) brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności oraz w części pod tereny rolne. Może być natomiast zbyta jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Brak dostępu do drogi publicznej. Ponadto powyższa działka znajduje się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

B)Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium przeznaczenie pod tereny rolne, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako droga. Stanowi wąski pas terenu obecnie użytkowany rolniczo. Otoczenie terenu stanowią grunty rolne głównie RV,RVI o bardzo niskich klasach bonitacyjnych, w niewielkim zasięgu zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Dojazd do przedmiotowej działki z drogi polnej odchodzącej od drogi o nawierzchni asfaltowej. Teren działki w miarę równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny. Brak dostępu do drogi publicznej.

6. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

7.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy- nie dotyczy.

9. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy.

10. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.

11. Cena wywoławcza – A) 21000 zł netto. B) 7000 zł netto.  Cena w/w nieruchomości jest ceną wyjściową, nie zawiera  innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

12. Obciążenia nieruchomości – brak.

13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

14. Termin i miejsce przetargu; Przetarg odbędzie się 16 XI 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Ślubów A) o godz. 9:30 B)o godz. 10:30 

15. Wysokość wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 14 XI 2022 r. w formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

16.Wysokość postąpienia nie mniej niż A). 210 zł, B). 70 zł.  Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

17. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

18. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój odstąpi od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. Gmina Pokój sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

19 Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy stosuje się zgodnie z pkt 18 stosuje się odpowiednio.

1)Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:

a)termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;

b) zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;

c) w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;

20. Wójt gminy Pokój zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

21. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl. Ogłoszenie opublikowano w prasie oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

22. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy Pokój 77 469 30 85 wew. 41

Barbara Zając Wójt Gminy Pokój


 

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 12-10-2022 19:06

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 12-10-2022 19:05
Przewiń do góry