RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ZAWIADOMIENIE O XXXIV SESJI RADY GMINY POKÓJ - 29.06.2022 R. GODZ.15.00

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

29 czerwca 2022 r. o godz. 15.00

w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Pokój

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Pokój za 2021 r.:

a) przedstawienie raportu o stanie gminy Pokój za 2021 r. przez Wójta Gminy Pokój

b) debata nad raportem

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pokój wotum zaufania

8. Wykonanie budżetu gminy za 2021 rok – podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2021 rok

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2021 rok

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych

b) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego

d) zmiany budżetu gminy na 2022 rok

e) wieloletniej prognozy finansowej

10. Interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne wnioski radnych i sołtysów

12. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki