Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zieleńcu, Zieleniec 14  przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Pokój, którzy regularnie opłacają opłatę za odbiór odpadów. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców
gminy Pokój po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie przyjmujemy odpadów komunalnych zmieszanych, a dostarczone indywidualnie przez
mieszkańców muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

PSZOK to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym przyjmujemy odpady wg załącznika: https://bip.gminapokoj.pl/download//1892/172.pdf 

https://bip.gminapokoj.pl/download//1893/zal-nr-1-do-uchwaly-nr-xix1722012.pdf

https://bip.gminapokoj.pl/download//1894/zal-nr-2-do-uchwaly-nr-xix1722012.pdf  Regulamin PSZOK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/172/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH zlokalizowanego na terenie gminy Pokój Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku:

I. Zasady ogólne: 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich składu, zabezpieczenia, itp.

3. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie. 4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

II. Ustalenia szczegółowe:

1. PSZOK przyjmuje odpady w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 10.00.

2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Pokój po okazaniu następujących dokumentów:  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Załączniku nr 1 do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług …

6. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:  materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,  zmieszane odpady komunalne,  zmieszane odpady budowlane.

7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:  stwierdzenia przez pracownika PSZOK –u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,  stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,  stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

8. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadu na, przygotowanej przez dostarczającego zgodnie z obowiązującym wzorem, karcie przekazania odpadu.

9. W przypadku dostarczenia do PSZOK większej ilości odpadów niż określona w Załączniku nr 1 do uchwały, mieszkaniec ponosi koszty przyjęcia nadwyżki odpadów przez PSZOK, według cennika przyjmowania odpadów do PSZOK.

10. Cennik przyjmowania odpadów do PSZOK znajduje się na stronie internetowej www.gminapokoj.pl oraz przy wjeździe na teren PSZOK.

III. Postanowienia końcowe:

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej www.gminapokoj.pl

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Pokój.

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowejwww.gminapokoj.pl

W PSZOK-u można zdać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opony, przeterminowane lekarstwa, posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących działalności gospodarczej.

Mieszkaniec we własnym zakresie musi dostarczyć odpady na teren PSZOK-u. Na miejscu osoba odpowiedzialna za przyjmowanie odpadów dokonuje ich ewidencji i wskazuje miejsce złożenia odpadów. Osoba dostarczająca, pod nadzorem pracownika,
zobowiązana jest samodzielnie umieścić odpady w odpowiednich kontenerach.


Frakcje przyjmowanych odpadów oraz zasady korzystania z PSZOKU – zgodnie z regulaminem

2013

FUNKCJONOWANIE PSZOK W ZIELEŃCU

https://bip.gminapokoj.pl/download//8940/253.pdf

https://bip.gminapokoj.pl/download//8941/zal-nr-1-do-uchwaly-nr-xxvii2532013.pdf

https://bip.gminapokoj.pl/download//8942/zal-nr-2-do-uchwaly-nr-xxvii2532013.pdf


2015 FUNKCJONOWANIE PSZOK W ZIELEŃCU

https://bip.gminapokoj.pl/download/attachment/12091/uchwala-nr-ix942015-rady-gminy-pokoj-z-dnia-10-wrzesnia-2015-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci.pdf


2016 FUNKCJONOWANIE PSZOK W ZIELEŃCU

https://bip.gminapokoj.pl/download/attachment/13244/uchwala-nr-xviii1582016-rady-gminy-pokoj-z-dnia-24-czerwca-2016-r-z-dnia-24-czerwca-2016-r-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci.pdf

 

2020 FUNKCJONOWANIE PSZOK W ZIELEŃCU

 

 W PSZOK-u można zdać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opony, przeterminowane lekarstwa, posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących działalności gospodarczej.

Mieszkaniec we własnym zakresie musi dostarczyć odpady na teren PSZOK-u. Na miejscu osoba odpowiedzialna za przyjmowanie odpadów dokonuje ich ewidencji i wskazuje miejsce złożenia odpadów. Osoba dostarczająca, pod nadzorem pracownika,
zobowiązana jest samodzielnie umieścić odpady w odpowiednich kontenerach.


Frakcje przyjmowanych odpadów oraz zasady korzystania z PSZOKU – zgodnie z regulaminem

https://bip.gminapokoj.pl/download/attachment/18323/uchwala-nr-xi812019-rady-gminy-pokoj-z-dnia-20-listopada-2019-r-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-zagospodarowania-tych-odpadow.pdf

 

Godziny otwarcia PSZOK-u 

w każdy poniedziałek od 10:00 do 12:00  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w poniedziałki.

Proszę o wcześniejszy kontakt pod nr tel. tel.: 774693080 (poniedziałek - piątek 7:30-15:30)

Poza tym na terenie gminy Pokój regularnie w formie akcyjnej odbierane są odpady: (przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne, zużyte opony o średnicy do 56 cm (do 22 cali)-4 szt. z nieruchomości, odpady zielone liście, gałęzie, stanowiące odpady komunalne, tekstylia)

SZCZEGÓŁY I KONTAKT:

tel.: 774693080 (poniedziałek - piątek 7:30-15:30)


ODPADY, KODY ODPADÓW  PRZYJMOWANE W PSZOK W ZIELEŃCU

zbiórka odpadów.jpeg

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Przewiń do góry