Park w Pokoju
GALERIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm. ) Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie


 

lp.

Położenie nieruchomości

powierzchnia do użyczenia w m2

Nr działki, nazwa obrębu, nr KW

Opis nieruchomości z przeznaczeniem na użyczenie i sposób jej zagospodarowania

Okres użyczenia

1

Pokój, przy drodze gminnej nr 101623 O

200,00 m2

dz. nr 1216/89 k.m.1, obręb Pokój,

KW: OP1U/00057032/7

Działka zabudowana, tereny zabudowy usługowej,

Przeznaczenie na cele związane z urządzeniem zieleni

nieoznaczony

2

Dąbrówka Dolna droga gminna

900,00 m2

dz. nr 37 k.m.1 obręb Dąbrówka Dolna,

KW: OP1U/00083295/9

Oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako droga, w części użytkowana jako staw

Przeznaczenie na cele prowadzenia działalności rolniczej

nieoznaczony

3

Dąbrówka Dolna droga gminna

3 546,36 m2

dz. nr 40 k.m.1 obręb Dąbrówka Dolna

KW: OP1U/00083295/9

Oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako droga, w części użytkowana jako staw

Przeznaczenie na cele prowadzenia działalności rolniczej

nieoznaczony


 

Cena nieruchomości, terminy wnoszenia opłat i zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy. Umowa użyczenia regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego (art.710-719), przez którą jedna z jej stron (użyczający) zapewnia drugiej stronie (biorący)bezpłatne używanie umówionej rzeczy.

Wywieszono na okres 26.05.2022 r. - 16.06.2022 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.bip.gminapokoj.pl, www.gminapokoj.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.


 

Wójt Gminy Pokój

/- /

Barbara Zając

Opublikował(a): Beata Baron
Data publikacji:
 26-05-2022 14:33

Modyfikował(a): Beata Baron
Data modyfikacji:
 26-05-2022 14:33
Przewiń do góry