RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zawiadomienie społeczeństwa o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji pn: „Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” usytuowanej na działkach nr 275 i 276, obręb Fałkowice.

Pokój, dnia 18 maja 2022 r.

SG.VI.6220.06.2019/2022

 

ZAWIADOMIENIE

w formie Obwieszczenia

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wójt Gminy Pokój, działając na podstawie art. 33 ust. 1, pkt 1), 4), 5), 6), 7), 8),w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)

zawiadamia

społeczeństwo że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój”

przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko będzie obejmowała w szczególności:

  • weryfikację przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

  • uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnienia

  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pokój, zaś Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. Marszałek Województwa Opolskiego oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne -Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z poniżej wymienioną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 30 dni, licząc od dnia kolejnego od umieszczenia informacji czyli w terminie od 19.05.2022 r. do 17.06.2022 r.

Przez ww. dokumentację sprawy zgodnie z zapisami ustawy rozumie się:

  • wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami;

  • wymagane przez przepisy:

- postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,

- stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40, I piętro) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 17.00, wt. – czw.. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.30)

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2018, poz. 2081, ze zm. ) informuję, że wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski i uwagi w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój (pok. nr 11), przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, ustnie do protokołu w pokoju nr 40 Urzędu Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, której adresy i numery podane są na stronie internetowej Gminy Pokój www.gminapokoj.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem ww. decyzji.

Uwagi lub wnioski złożone po ww. upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając