RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Imienny wykaz głosowań radnych na XXX sesji Rady Gminy Pokój w dniu 23.03.2022 r.

Obrady rozpoczęto 2022-03-23 o godz. 15:01:01, a zakończono o godz. 17:53:05 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Marek Łukaszczyk
 6. Jacek Marczak
 7. Alicja Piszczałka
 8. Zenon Poprawa
 9. Piotr Sobek
 10. Jadwiga Sowa
 11. Marcin Krysiak
 12. Dariusz Gregorowicz

Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Pokój (15:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Dariusz Gregorowicz, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Pokój (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Dariusz Gregorowicz, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na wycofaniu uchwały z punktu "7s" (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (5):
  Alicja Piszczałka, Dariusz Gregorowicz, Piotr Sobek, Renata Arendarska, Jacek Gosławski
 • PRZECIW (6):
  Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2022 rok (15:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (15:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Dariusz Gregorowicz, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2022 rok (15:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Dariusz Gregorowicz, Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok (15:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Krysiak, Marek Łukaszczyk, Dariusz Gregorowicz, Jacek Gosławski, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (15:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Krysiak, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Dariusz Gregorowicz, Renata Arendarska, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie apelu do Ministra Edukacji Narodowej oraz Sejmu RP w sprawie zwiększenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Krysiak, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Pokój za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pokój do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (16:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Dariusz Gregorowicz, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój w 2022 roku (16:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Dariusz Gregorowicz, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na 2022 rok (16:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulamin zasad dofinansowania zadania realizowanego w ramach inwestycji polegającej na doposażeniu gospodarstw domowych z obszaru Gminy Pokój w przydomowe oczyszczalnie ścieków, przy udziale środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (16:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Renata Arendarska, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Dariusz Gregorowicz, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pokój (16:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Dariusz Gregorowicz, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej (16:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Marek Łukaszczyk, Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak, Jacek Marczak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pokój (16:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (16:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat na terenie gminy Pokój ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (16:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój (16:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Dariusz Gregorowicz, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty (17:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa
 • PRZECIW (5):
  Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Dariusz Gregorowicz, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (17:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Renata Arendarska, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok (17:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Dariusz Gregorowicz, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska