RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach: (Krogulna, Jagienna, Krzywa Góra, Zawiść, Zieleniec, Świercowskie, Pokój)

Wójt Gminy Pokój ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony następujących nieruchomości:

 

lp.

Położenie nieruchomości

powierzchnia do wydzierża-wienia w ha

Nr działki, nazwa obrębu, nr KW

Opis nieruchomości z przeznaczeniem na dzierżawę

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego na miesiąc netto

Wadium

Postąpienie

Okres dzierżawy

Termin przetargu

1

Jagienna, przy drodze gminnej transportu rolnego i leśnego

0,7700 ha

dz. nr 505/1 k.m. 2, obręb Domaradz,

KW: OP1U/00054621/2

Działka niezabudowana, grunty orna RVI, RV, łaki trwałe ŁIV

dzierżawa gruntu na cele rolnicze,

80 zł netto za hektar – 61,60 zł / 0,7700 ha

 

10 zł

1 zł

nieoznaczony

29.04.2022 r. o godz. 9:00

2

Zawiść, przy drodze powiatowej Nr 1325 O

0,0890 ha

dz. nr 68/3 k.m.1, obręb Zawiść,

KW: OP1U/00071365/4

Działka niezabudowana Grunty orne RVI,

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar – 7,12 zł/0,0890 ha

 

10 zł

1 zł

nieoznaczony

29.04.2022 r. o godz. 9:30

3

Zieleniec, przy drodze gminnej

1,1800 ha

dz. nr 86 k.m.1, obręb Zieleniec

KW: OP1U/00058937/8

Działka niezabudowana Grunty orne RV, RVI, nieużytki

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar – 94,40 zł / 1,1800 ha

10 zł

1 zł

nieoznaczony

29.04.2022 r. o godz. 10:00

4

Krogulna, przy drodze gminnej

0,5300 ha

dz. nr 283 k.m. 2 obręb. Krogulna

KW: OP1U/00027379/2

Działka niezabudowana Grunty orne RV, grunty pod rowami

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar – 42,40 zł / 0,5300 ha

10 zł

1 zł

nieoznaczony

29.04.2022 r. o godz. 10:30

5

Krogulna, przy drodze gminnej

0,8400 ha

dz. nr 276/3 k.m.2 obręb Krogulna

KW: OP1U/00027379/2

Działka niezabudowana Grunty orne RIVa, RIVb, RV

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar – 67,20 zł / 0,8400 ha

10 zł

1 zł

nieoznaczony

29.04.2022 r. o godz. 11:00

6

Krzywa Góra, przy drodze powiatowej nr 1352 O

0,2362 ha

dz. nr 450/2 k.m.3 ob. Krzywa Góra

KW: OP1U/00072042/1

Działka zabudowana (powierzchnia zabudowy budynku wyłączona z dzierżawy), grunty orne RV, grunty pod rowami

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar – 18,90 zł / 0,2362 ha

10 zł

1 zł

nieoznaczony

29.04.2022 r. o godz. 11:30

7

Świercowskie, przy drodze gminnej nr 101619 O

0,2326 ha

dz. nr 67/2 k.m.1 ob. Domaradz

KW: OP1U/00054621/2

Działka zabudowana (powierzchnia gruntu rolnego zabudowanego B-RV wyłączona z dzierżawy), grunty orne RIVb, RV, RVI

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar – 18,61 zł / 0,2326 ha

10 zł

1 zł

nieoznaczony

29.04.2022 r. o godz. 12:00

8

Pokój, przy ul. 1 Maja

0,0042 ha

dz. nr 1390/1 k.m.1 ob. Pokój

KW: OP1U/00071753/1

Działka niezabudowana, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Bz

dzierżawa gruntu na cele związane z działalnością handlową

5 zł netto za m2210 zł / 42,00 m2

10 zł

1 zł

nieoznaczony

29.04.2022 r. o godz. 12:30

Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.

Przedmiotowe nieruchomości wolne od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.

Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i niezależnie od ewentualnych zmian stawki czynszu wprowadzanych zarządzeniami Wójta. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

Termin wnoszenia opłat czynszowych z tytułu dzierżawy – co miesiąc, 14 dni od wystawienia faktury.

Oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest wpłacać podatek od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji podatkowej.


2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego miesięcznie – podana w kolumnie nr 6 powyższej tabeli

3. Udział w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium wynosi 10 zł /słownie: dziesięć złotych i należy wpłacić najpóźniej do dnia 26.04.2022r. w formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium na dzierżawę działki nr (podać nr działki do dzierżawy i miejscowość)” oraz dane oferenta (imię i nazwisko/nazwa firma/adres). Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3-ch dni na rachunek wpłacającego.

Uczestnik przetargu, którego wadium wpłynie na konto tut. Gminy Pokój w terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu.

4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Termin przetargu – 29.04.2022 r. o godz. podanych w kolumnie nr 10 powyższej tabeli

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, Sala Ślubów

6. Kryteria wyboru oferty:

Najwyższa proponowana cena czynszu dzierżawnego na miesiąc za m2/ha w zł netto

7. Skutki uchylania się od zawarcia umowy dzierżawy:

Wadium przepada, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba, która przetarg wygra nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy dzierżawy.

8. Podana cena wywoławcza również nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

9. Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać w każdym czasie, a przy udziale pracownika Urzędu Gminy Pokój w godzinach od 7:30 do 15:30.

10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

11. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

12. Informacje dodatkowe: O terminie zawarcia umowy uczestnik, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

a) potwierdzenie wniesienia wadium

b) danych dotyczących: imienia, nazwiska numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

c) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;

d) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

e). W przypadku dzierżawy nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające dzierżawy nieruchomości z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

f).Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.gminapokoj.pl i bip.gminapokoj.pl, a także tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.


 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając