Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Zarządzenie Nr OR.I.0050.14.2022
Wójta Gminy Pokój
z dnia 
17.03.2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pokój i w sprawie określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

    Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz załącznika do uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr 11, poz. 119) zarządzam, co następuje:

§1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektów uchwał sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pokój i w sprawie określenia szczególowego spossobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 17 marca do 20 marca 2022 r.

§3

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pokój stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Projekt uchwały w sprawie określenia szczególowego spossobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4

W celu przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z jedną z form określoną w uchwale nr III/7/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2010 r., projekt uchwały wraz z projektem programu podaje się do publicznej wiadomości poprzez  opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój, na stronie internetowej Gminy Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.

§5

1.Konsultacje  polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwał wymienionych w §3.

2.Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Pokój.

§6

Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na „Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, należy składać do Urzędu Gminy Pokój lub przekazać drogą elektroniczną na adres j.ptaszek@gminapokoj.pl w terminie określonym w §2.

§7

Formularze anonimowe lub te, które nie będą zawierać uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§8

Za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii odpowiedzialna jest Joanna Ptaszek

§9

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Sekretarz Gminy.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  

Barbara ZającDOCXzał nr 1.docx (44,17KB)
7Zzał nr 2.7z (44,62KB)
DOCzalacznik-nr-3-do-zarzadzenia (1).doc (15,50KB)
 

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 17-03-2022 12:19

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 17-03-2022 12:40
Przewiń do góry