Park w Pokoju
GALERIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm. ) Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

1. Działka nr 120/2 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071914/8

a. powierzchnia działki -0,3100 ha, w tym: Grunty orne RIVa-0,1200 ha, Pastwiska PsIII – 0,1900 ha.

b. działka nr 120/2 a.m. 1, nieruchomość gruntowa niezabudowana, ,położona jest w miejscowości Dąbrówka Dolna, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności oraz w części pod tereny rolne. Zlokalizowana jest na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a rzeką Bogacicą. Do przedmiotowej działki brak jest dojazdu. Teren działki w miarę równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt nieregularny. Działka porośnięta jest wysokimi trawami, drzewami samosiejkami młodymi oraz starszymi drzewami rosnącymi przy zachodniej granicy działki oraz drzewami głównie owocowymi rosnącymi przy wschodniej granicy. Drzewa starsze to w większości drzewa dębu o pierśnicach od 18cm do 25cm w ilości 6szt, dwa drzewa o pierśnicach 35 i 45cm oraz jedno drzewo o pierśnicy 70cm na części wysokości z dwoma pniami powyżej. Występują też trzy drzewa lipy, młode. Drzewa ze względu na swoje wymiary i warunki wzrostu nie posiadają wartości użytkowej, podwyższają jednak walory krajobrazowe otoczenia. Drzewa te występują w części przeznaczonej w studium pod tereny rolne. Bezpośrednie sąsiedztwo rzeki naraża teren na zalewanie. Część terenu przeznaczona w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności ma kształt zbliżony do trójkąta o pow. ok. 0,0620ha, jako samodzielna część ma ograniczone warunki zabudowy, może natomiast powiększyć nieruchomość przyległa. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodną. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

d. cena działki 21 000 zł netto;

e. sprzedaż w formie – przetargu nieograniczonego ustnego;
f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm. ) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

g. Obciążenia nieruchomości–brak

h. termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "d" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 7.03.2022r. - 28.03.2022r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

 

2. Działka nr 257 a.m. 2 obręb Krogulna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00027379/2

a. powierzchnia działki -0,2000 ha, w tym: łąki trwałe ŁIV-0,1000 ha, grunty rolne zabudowane B-RIVa – 0,1000 ha

b. działka nr 257 a.m. 2, zlokalizowana jest w miejscowości Krogulna gmina Pokój, pow. namysłowski przy ul. Siedlickiej 7, na peryferiach miejscowości w otoczeniu terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, terenów rolnych. Wieś położona jest w obszarze chronionym ,,Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”. Przedmiotowa działka zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym oraz budynkiem stodoły. Teren w części ogrodzony jest ogrodzeniem z przęseł wykonanych ze sztachet drewnianych, osadzonych na słupkach betonowych. Kształt działki w miarę regularny, wydłużony trapez, teren płaski o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony. Teren działki porośnięty jest drzewami i obecnie wysokimi trawami. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony jest w sieć elektryczną, wodną z wodociągu wiejskiego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

d. cena działki 78 000 zł netto;

e. sprzedaż w formie – przetargu nieograniczonego ustnego;


f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

g. Obciążenia nieruchomości–brak

h. termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "d" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.


 

Wywieszono na okres 7.03.2022r. - 28.03.2022r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

 

3. Działka nr 228/6 a.m. 2 obręb Lubnów, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00070873/1

a. powierzchnia działki -0,1008 ha, w tym: grunty rolne zabudowane Br-RV– 0,1008 ha

b. działka nr 228/6 a.m. 2, zlokalizowana jest w miejscowości Lubnów gmina Pokój, pow. namysłowski przy ul. Szkolnej 13, w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, terenów rolnych. Położona jest w obszarze chronionego krajobrazu ,,Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Przedmiotowa działka zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym z przylegającą do niego częścią gospodarczą, budynkiem stodoły, budynkiem gospodarczym. Teren w części ogrodzony jest ogrodzeniem z przęseł wykonanych ze sztachet drewnianych, osadzonych na słupkach stalowych z bramą drewnianą i furtką. Kształt działki w miarę regularny, zbliżony do kwadratu, teren płaski o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony. Teren działki porośnięty jest zielenią niską i wysoka. Teren uzbrojony jest w sieć elektryczną, wodną z wodociągu wiejskiego, kanalizację do szamba. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

d. cena działki - 107 000 zł netto;

e. sprzedaż w formie – przetargu nieograniczonego ustnego;
f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

g. Obciążenia nieruchomości–brak

h. termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "d" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 7.03.2022r. - 28.03.2022r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.


 

4. Działka nr 268/4 a.m. 2 obręb Domaradz, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00072807/2

a. powierzchnia działki -0,1061 ha, w tym: grunty rolne zabudowane B-RV– 0,1061 ha

b. działka nr 268/4 a.m. 2, zlokalizowana jest w miejscowości Żabiniec 16, obręb Domaradz gmina Pokój, pow. namysłowski, w środkowej części wsi, w otoczeniu terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, terenów rolnych. Zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej z bezpośrednim z niej zjazdem. Nieruchomość położona jest w obszarze chronionego krajobrazu ,,Lasy Stobrawsko – Turawskie” oraz w strefie ochronnej ujęcia wody ,,Zieleniec”. Przedmiotowa działka zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem w części użytkowym, budynkiem stodoły oraz budynkami gospodarczymi, zlokalizowana jest również studnia. Na terenie działki pozostały słupki murowane po ogrodzeniu, brak przęseł. Kształt działki w miarę regularny, teren płaski o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony. Teren działki porośnięty jest drzewami i zielenią niską. Teren uzbrojony jest w energię elektryczną, zlokalizowana jest również na działce studnia kopana. Sieć wodociągowa i telekomunikacyjna przebiega w drodze gminnej. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

d. cena działki - 104 000 zł netto;

e. sprzedaż w formie – przetargu nieograniczonego ustnego;
f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

g. Obciążenia nieruchomości–brak

h. termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "d" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.


 

Wywieszono na okres 7.03.2022r. - 28.03.2022r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.


 

5. Działka nr 212 a.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00083241/6

a. powierzchnia działki -0,7100 ha, w tym: drogi dr– 0,7100 ha

b. działka nr 212 a.m. 2 położona jest w miejscowości Fałkowice, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium w części pod tereny rolne, (na pow. ok. 0,3559ha) w części pod tereny działalności gospodarczej (na pow. ok. 0,3541ha), w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako droga. Stanowi wąski pas terenu drogi gruntowej, na pow. ok. 751m2 występuje nawierzchnia z płyt betonowych drogowych prefabrykowanych o wym. 3,00 × 1,00 m, prowadząca od drogi dojazdowej położonej w terenach produkcyjnych do obiektów produkcyjnych-hodowlanych i dalej pozostała nawierzchnia jest gruntowa. Otoczenie terenu stanowią grunty rolne głównie RV,RVI o bardzo niskich klasach bonitacyjnych, w zasięgu zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna, produkcyjna. Dojazd do przedmiotowej działki z drogi o nawierzchni asfaltowej z jednej strony i z betonowej z drugiej. Teren działki w miarę równy, dość dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt nieregularny.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

d. cena działki - 78 000 zł netto;

e. sprzedaż w formie – przetargu nieograniczonego ustnego;
f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

g. Obciążenia nieruchomości–brak

h. termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "d" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.


 

Wywieszono na okres 7.03.2022r. - 28.03.2022r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

 

6. Działka nr 173 a.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00083241/6

a. powierzchnia działki -0,1300 ha, w tym: drogi dr– 0,1300 ha

b. działka nr 173 a.m. 2 położona jest w miejscowości Fałkowice, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod tereny rolne, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako droga. Stanowi wąski pas terenu obecnie użytkowany rolniczo. Otoczenie terenu stanowią grunty rolne głównie RV,RVI o bardzo niskich klasach bonitacyjnych, w niewielkim zasięgu zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Dojazd do przedmiotowej działki z drogi polnej odchodzącej od drogi o nawierzchni asfaltowej. Teren działki w miarę równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

d. cena działki - 6 000 zł netto;

e. sprzedaż w formie – przetargu nieograniczonego ustnego;
f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

g. Obciążenia nieruchomości–brak

h. termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "d" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.


 

Wywieszono na okres 7.03.2022r. - 28.03.2022r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

Wójt Gminy Pokój

/- /

Barbara Zając

Opublikował(a): Beata Baron
Data publikacji:
 07-03-2022 14:43

Modyfikował(a): Beata Baron
Data modyfikacji:
 07-03-2022 14:44
Przewiń do góry