RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pokój przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm. ) Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie


 

lp.

Położenie nieruchomości

powierzchnia do użyczenia w m2

Nr działki, nazwa obrębu, nr KW

Opis nieruchomości z przeznaczeniem na użyczenie i sposób jej zagospodarowania

Okres użyczenia

1

Pokój, przy drodze gminnej nr 101621 O

44,74 m2

dz. nr 802/67 k.m.1, obręb Pokój,

KW: OP1U/00025779/2

Działka zabudowana, tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej

Przeznaczenie na cele budowy infrastruktury telekomunikacyjnej

nieoznaczony

2

Zieleniec, przy drodze wojewódzkiej nr 454

15 m2

dz. nr 144/16 k.m.1 obręb Zieleniec,

KW: OP1U/00078165/1

Działka zabudowana, tereny sportu i rekreacji

Przeznaczenie na cele statutowe Koła Gospodyń Wiejskich w Zieleńcu

nieoznaczony

3

Pokój, przy ul. 1 Maja

4 m2

dz. nr 937/72 k.m.1 ob. Pokój

KW: OP1U/00072456/6

Działka niezabudowana, tereny rekreacyjno wypoczynkowe Bz

Przeznaczenie na cele statutowe Stowarzyszenia Pokój OPP

nieoznaczony

4

Fałowice, przy drodze powiatowej nr 1132O

224 m2

dz. nr 66/2 k.m.1 ob. Fałkowice

KW: OP1U/00037505/8

Działka niezabudowana, tereny rekreacyjno wypoczynkowe Bz

Przeznaczenie na cele statutowe Stowarzyszenia Sołectwo Fałkowice

nieoznaczony

5

Pokój, przy ul. Wojska Polskiego

 

51,82 m2

dz. nr 209/21 k.m.6 ob. Pokój

KW: OP1U/00026006/0

Działka zabudowana, tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej

Przeznaczenie na cele statutowe OSP Pokój

nieoznaczony


 

Cena nieruchomości, terminy wnoszenia opłat i zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy. Umowa użyczenia regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego (art.710-719), przez którą jedna z jej stron (użyczający) zapewnia drugiej stronie (biorący)bezpłatne używanie umówionej rzeczy.

Wywieszono na okres 7.03.2022 r. - 28.03.2022 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.bip.gminapokoj.pl, www.gminapokoj.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.


 

Wójt Gminy Pokój

/- /

Barbara Zając