Park w Pokoju
GALERIA

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na okres nieoznaczony, w trybie przetargu nieograniczonego:

lp.

Położenie nieruchomości

powierzchnia do wydzierżawienia w ha

Nr działki, nazwa obrębu, nr KW

Opis nieruchomości z przeznaczeniem na dzierżawę

Stawka czynszu dzierżawnego – na miesiąc

Okres dzierżawy

1.

Jagienna, przy drodze gminnej transpotru rolnego i leśnego

0,7700 ha

dz. nr 505/1 k.m. 2, obręb Domaradz,

KW: OP1U/00054621/2

Działka niezabudowana, grunty orna RVI, RV, łaki trwałe ŁIV

dzierżawa gruntu na cele rolnicze,

80 zł netto za hektar

 

nieoznaczony

2.

Lubnów, przy drodze powiatowej nr

0,5080 ha

dz. nr 242/1 k.m.2 obręb Lubnów

KW: OP1U/00071384/3

Działka niezabudowana Grunty orne RVI,

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar

nieoznaczony

3.

Zawiść, przy drodze powiatowej Nr 1325 O

0,0890 ha

dz. nr 68/3 k.m.1, obręb Zawiść,

KW: OP1U/00071365/4

Działka niezabudowana Grunty orne RVI,

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar

 

nieoznaczony

4.

Zieleniec, przy drodze gminnej

1,1800 ha

dz. nr 86 k.m.1, obręb Zieleniec

KW: OP1U/00058937/8

Działka niezabudowana Grunty orne RV, RVI, nieużytki

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar

 

nieoznaczony

5.

Krogulna, przy drodze gminnej

0,5300 ha

dz. nr 283 k.m. 2 obręb. Krogulna

KW: OP1U/00027379/2

Działka niezabudowana Grunty orne RV, grunty pod rowami

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar

 

nieoznaczony

6.

Krogulna, przy drodze gminnej

0,8400 ha

dz. nr 276/3 k.m.2 obręb Krogulna

KW: OP1U/00027379/2

Działka niezabudowana Grunty orne RIVa, RIVb, RV

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar

 

nieoznaczony

7.

Krzywa Góra, przy drodze powiatowej nr 1352 O

0,1521 ha

dz. nr 402/2 k.m.3 ob. Krzywa Góra

KW: OP1U/00071092/9

Działka niezabudowana, grunty orne RV, grunty pod rowami

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar

 

nieoznaczony

8.

Krzywa Góra, przy drodze powiatowej nr 1352 O

0,3400 ha

dz. nr 461 k.m. 3 ob. Krzywa Góra

KW: OP1U/00071617/6

Działka niezabudowana, grunty orne RV, grunty pod rowami, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar

 

nieoznaczony

9.

Krzywa Góra, przy drodze powiatowej nr 1352 O

0,2362 ha

dz. nr 450/2 k.m.3 ob. Krzywa Góra

KW: OP1U/00072042/1

Działka zabudowana (powierzchnia zabudowy budynku wyłączona z dzierżawy), grunty orne RV, grunty pod rowami

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar

 

nieoznaczony

10.

Świercowskie, przy drodze gminnej nr 101619 O

0,2326 ha

dz. nr 67/2 k.m.1 ob. Domaradz

KW: OP1U/00054621/2

Działka zabudowana (powierzchnia gruntu rolnego zabudowanego B-RV wyłączona z dzierżawy), grunty orne RIVb, RV, RVI

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar

 

nieoznaczony

11.

Pokój, przy ul. 1 Maja

0,0042 ha

dz. nr 1390/1 k.m.1 ob. Pokój

KW: OP1U/00071753/1

Działka niezabudowana, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Bz

dzierżawa gruntu na cele związane z działalnością handlową

5 zł netto za m2

 

nieoznaczony


 

Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i niezależnie od ewentualnych zmian stawki czynszu wprowadzanych zarządzeniami Wójta. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

Termin wnoszenia opłat czynszowych z tytułu dzierżawy – wg terminu podanego na fakturze

Wywieszono na okres 7.03.2022 r. - 28.03.2022 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.bip.gminapokoj.pl, www.gminapokoj.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.


 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

Opublikował(a): Beata Baron
Data publikacji:
 07-03-2022 14:16

Modyfikował(a): Beata Baron
Data modyfikacji:
 07-03-2022 14:48
Przewiń do góry