RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zapytanie ofertowe na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 70 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych oraz działkach innych stanowiących własność Gminy Pokój na terenie Gminy Pokój

                                                                                                                                              Pokój, dnia 28 stycznia 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 70 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych oraz działkach innych stanowiących własność Gminy Pokój na terenie Gminy Pokój”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem oferty jest wykonanie usługi polegającej na:

 • wykonaniu cięć pielęgnacyjnych na 70 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych oraz działkach innych stanowiących własność Gminy Pokój, na terenie Gminy Pokój,

 • uprzątnięciu terenu z pozostałości po wykonaniu cięć poprzez zezrąbkowanie konarów i gałęzi.

 • Zagospodarowaniu w zakresie własnym zrąbków uzyskanych po wykonanych cięciach.

3. Termin realizacji.

Termin wykonania prac: do 28 lutego 2022 r.

4. Opis warunków udziału w sprzedaży.

4.1. Oferty mogą składać przedsiębiorcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wycięcia drzew oraz doświadczenie w wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych

 • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalność

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych robót

5. Informacje dodatkowe.

 1. Drzewa wyznaczone do wykonania cięć zostaną wskazane wykonawcy i oznaczone przez pracownika Urzędu Gminy Pokój

 2. przed wykonaniem prac należy dokonać oględzin przedmiotowych drzew w terenie,

 3. złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu, wiedzy oraz wymaganych uprawnień w zakresie wykonywania prac,

 4. wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własnym koszt zorganizować narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zadania,

 5. wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień w razie konieczności z zarządcami sieci energetycznych i telefonicznych,

 6. wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, a także do wykonania prac w pasie drogowym w sposób nie powodujący kolizji z uczestnikami ruchu drogowego,

 7. w trakcie prowadzonych prac do wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach właścicieli sąsiednich posesji przyległych do terenu robot, zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzenia itp.,

 8. wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/ lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac,

 9. zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zlecenia wykonania części lub całości prac,

 10. drzewa planowane do wykonania cięć pielęgnacyjnych znajdują się na terenie miejscowości Pokój,

 11. Cięcia pielęgnacyjne w zależności od potrzeb będą obejmowały, usunięcie posuszu oraz konarów stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym, ludzi i mienia.

 12. Przed przystąpieniem do wykonania prac planowane zabiegi należy szczegółowo omówić z Zamawiającym.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego i i Wykonawcy .

Zamawiający i Wykonawca mogą porozumiewać się telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Kupującym jest: Aleksandra Kołodziejczyk- Tel. 774693085 wew. 40

e-mail:

6. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Zał. Nr 1 do niniejszego opisu.

 2. Do oferty Wykonawca dołączy dokumenty wymienione w pkt. 6 Wykonawca złoży tylko jedną ofertę cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

 3. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

 4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 5. Nie przyjmuje się ofert złożonych po terminie.

 6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

 7. Do oferty należy dołączyć:

 8. referencje od co najmniej dwóch wcześniejszych zleceniodawców,

 9. wydruk z CEiDG świadczący o prowadzeniu działalności gospodarczej,

 10. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia OC,

 11. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień związanych z wycinka drzew.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

1. drogą elektroniczną na adres e-mail: a.kolodziejczyk@gminapokoj.pl lub drogą pocztową lub osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lutego 2022 r. o godz.13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2022 r. o godz. 14.00.

Gmina Pokój informuje, że oferty składane drogą elektroniczną powinny zawierać skany dokumentów z pieczęciami i podpisami Wykonawcy.

8. Informacja dotycząca ceny oferty.

 • Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu stanowiącym Zał. Nr 1.

 • Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

 • Cena ofertowa będzie ceną jaką Wykonawca oferuje za wykonanie ww. Kompleksowej usługi z uwzględnieniem kosztów takich jak:

  • wykonanie cięć, zrąbkowanie, transport, uprzątniecie uzyskanych zrębków.

  • załatwienie formalności prawnych i kosztowych związanych z funkcjonowaniem instalacji i urządzeń w strefie roboczej (linie energetyczne, telefoniczne itp.)

  • zabezpieczenie i regulacja ruchu w trakcie wykonywania robót,

  • organizacja robót związanych z pozyskaniem drewna w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu drogowym.

9. Zasady jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

 • Cena 100 %

10. Informacje o formalnościach podejmowanych po wyborze oferty.

 • wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty,

 • W przypadku wyboru oferty Zamawiający zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni licząc od chwili uzyskania informacji o wyborze oferty.

 • Z chwilą przekazania placu robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze w okresie wykonywania robót.

 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w ww. terminie, Zamawiajacy może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

11. Klauzula informacyjna RODO:

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • Administratorem danych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

 • Urząd Gminy Pokój powołał Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 77-4693085 wew. 36, e-mail iodo@gminapokoj.pl

 • Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,

 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w JRWA Urzędu Gminy Pokój lub okres określony w przepisach prawa,

 • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny

 ZAŁĄCZNIKI:

1. Oferta cenowa.DOCwzór oferty cenowej.doc (24,00KB)
 

 

Baner Gospodarka Odpadami w Gminie Pokój

Baner-Gmina-Pokoj-Poprawny.png

logo_weber_2013_małe.jpeg

Bioróżnorodne opolskie.jpeg

Link do podstrony Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Link do podstrony Opolska Karta Rodziny i Seniora na stronie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim ssd.opolskie.pl

baner_eUrzad.jpeg

baner_inwestycje.jpeg