Park w Pokoju
GALERIA

Wójt Gminy Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46 – 034 Pokój

SG.VI.6220.01.2021/2022

                                                                                                                                                                  Pokój, 24 stycznia 2022 r.

 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie
o
wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735) w związku z art. 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 2373) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

strony postępowania że 11 grudnia 2021 r. w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną -Krzywa Góra”, na działce o nr 436/6, obręb Krzywa Góra po uzyskaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie wydał postanowienie, którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu.

Z uzyskanymi opiniami oraz treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8. Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie-pod nr tel. 774693085 wew. 40.

Na niniejsze postanowienie służy stron postępowania zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, t.j. w terminie od 8.02.2022 r.– do 14.02.2022 r., ponieważ zgodnie z art. 49 kpa Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron postępowania wynosi ponad 10.

W związku z powyższym informacje o kolejnych etapach postępowania będą podawane do publicznej wiadomości na bieżąco poprzez ich obwieszczenie.

3f. Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3g. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której:

1) dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone;

2) nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

3h. Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w ust. 3a, nie zawierają danych umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych, w tym adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40). Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie-pod nr tel. 774693085 wew. 11.

Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności Organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor

  2. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:

    1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój oraz Murów

    2. tablicach ogłoszeń sołectwa Krzywa Góra, Okoły oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Krzywa Góra oraz Okoły

    3. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

  3. a/a

Opublikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data publikacji:
 24-01-2022 11:08

Modyfikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data modyfikacji:
 24-01-2022 11:07
Przewiń do góry