Park w Pokoju
GALERIA

Dodatek osłonowy jest kluczowym elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej i ma na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami prawa dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego wyniesie:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500* zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych (maksymalny dochód, przy którym można otrzymać minimalne dofinansowanie w wysokości 20 zł to odpowiednio 2480 lub 2580* zł),
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę (maksymalny dochód, przy którym można otrzymać minimalne dofinansowanie w wysokości 20 zł to odpowiednio 2080 lub 2230* zł),
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę (maksymalny dochód, przy którym można otrzymać minimalne dofinansowanie w wysokości 20 zł to odpowiednio 2330 lub 2542,50* zł),
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę (maksymalny dochód, przy którym można otrzymać minimalne dofinansowanie w wysokości 20 zł to odpowiednio 2630 lubi 2917,50* zł).

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania - wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Na jej podstawie dodatek ten będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, a jego kwota będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach - do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie poprzez złożenie kompletnego wniosku do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku w wysokości 100% zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wniosek na dodatek osłonowy można złożyć:

 • Elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP - od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 • Tradycyjnie (papierowo) – na adres pocztowy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju ul. Sienkiewicza 5, 46-034 Pokój
 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju ul. Sienkiewicza 5, 46-034 Pokój w godzinach od 8.00 do 15.00

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju ul. Sienkiewicza 5, 46-034 Pokój lub można go wydrukować samodzielnie.

W związku z dużym zainteresowaniem dodatkiem osłonowym i problemami z prawidłowym wypełnieniem wniosku o dodatek, w Urzędzie Gminy Pokój można uzyskać pomoc przy wypełnieniu wniosku.

UWAGI:

 1. Zgodnie z zapisami ustawy o dodatku osłonowym jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten zostanie przyznany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 2. Proszę pamiętać o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku oraz wpisaniu adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. W przypadku niewskazania we wniosku adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje jego wypłaty.
 3. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 77-4271 160.
 4. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Do złożenia wniosku niezbędne jest wcześniejsze złożenie deklaracji o używanym źródle ciepła w budynkach do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Pokój - więcej informacji KLIKNIJ TUTAJ
 6. Do wypełnienia wniosku niezbędne są również informacje dotyczące:
  • danych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w tym nr PESEL),
  • źródeł ogrzewania na paliwo stałe,
  • opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego (ZUS, KRUS, inna instytucja),
  • dochodów członków gospodarstwa domowego,
  • powierzchni gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa rolnego członka gospodarstwa domowego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni (jeśli dotyczy).

Dodatek osłonowy

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 04-01-2022 13:45

Przewiń do góry