Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

 

OR.II.0002.28.2021

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

22 grudnia 2021 r. o godz. 1500

w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Pokój

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXVII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2021 rok

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2021 rok

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój

  2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Pokój

  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Pokój

  4. przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej w Gminie Pokój na lata 2021-2026”

  5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

  6. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

  7. zmiany uchwały Rady Gminy Pokój Nr XX/172/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pokój na lata 2021-2030

  8. zmiany budżetu gminy na 2021 rok

  9. uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2022

  10. wieloletniej prognozy finansowej

12. Interpelacje i zapytania radnych

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych

14. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Pokój, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 16-12-2021 11:52

Modyfikował(a): Elżbieta Kuklok
Data modyfikacji:
 16-12-2021 11:52
Przewiń do góry