Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Zarządzenie Nr OR.I .0050.42.21

Wójta Gminy Pokój

z dnia 15 listopada 2021 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz załącznika do uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr 11, poz. 119) zarządzam, co następuje:

§1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.


§2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 15 listopada 2021 r. do 17 listopada 2021 r.

§3

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4

W celu przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z jedną z form określoną w uchwale nr III/7/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2010 r., projekt uchwały wraz z projektem programu podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój, na stronie internetowej Gminy Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.

§5

  1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w §3.

  2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Pokój.

§6

Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na „Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, należy składać do Urzędu Gminy Pokój lub przekazać drogą elektroniczną na adres w terminie określonym w §2.

§7

Formularze anonimowe lub te, które nie będą zawierać uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§8

Za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii odpowiedzialna jest Elżbieta Kuklok z Referatu Organizacyjnego.

§9

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Sekretarz Gminy.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Barbara Zając

 

DOCzałącznik nr 1 do zarządzenia.doc (37,00KB)

DOCzałącznik nr 2 do zarządzenia.doc (15,00KB)
 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 15-11-2021 13:02

Modyfikował(a): Elżbieta Kuklok
Data modyfikacji:
 15-11-2021 13:02
Przewiń do góry