RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Podstawowe informacje nt. Programu "Czyste Powietrze"

Informacje nt. programu „Czyste powietrze” dla wniosków składanych po 15 maja 2020 r.

okres realizacji 2018-2029 r.

Kto może składać wniosek?

Osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą wieczystą, której dochód roczny nie przekracza 100 000, 00 zł.

Okres realizacji:

Koszty można ponosić do sześciu miesięcy przed datą złożenia wniosku w WFOŚiGW w Opolu, nie wcześniej jednak, niż przed 15 maja 2020 r. Maksymalny okres realizacji zadania: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Forma dofinansowania:

1. Dotacja lub dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego - środki wypłacane są po realizacji zadania – na podstawie przedstawionych faktur. W ramach programu czyste powietrze można złożyć maksymalnie 3 wnioski o płatność. Zadanie może być realizowane etapami.

Kwota dofinansowania musi wynosić minimum 3 tys. zł. Nie dotyczy przedsięwzięć,
w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.

W ramach programu „Czyste Powietrze można złożyć tylko jeden wniosek.

Program „Czyste Powietrze” można łączyć z programem „Mój Prąd” ( maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, do 5 tys. zł na fotowoltaikę), składając jeden wniosek.

Od 15 października 2020 r. Istnieje możliwość ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania, dla osób która spełnia łącznie następujące warunki:

1)jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany
w Zaświadczeniu wydawanym przez Wójta Gminy na potrzeby Programu „Czyste Powietrze”, nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym od 1 lipca 2021 1 563,60

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym od 1 lipca 2021 2 189,04 zł

 

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe warunki programu oraz dostęp do portalu beneficjenta: https://portal.wfosigw.opole.pl/

 

Informacje potrzebne do wypełnienia winsoku:

1. Dane ogólne: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, PESEL, imię i nazwisko oraz PESEL współmałżonka.

Informacja o wspólności lub rozdzielności majątkowej.

2. Nr rachunku bankowego na który zostanie przekazana dotacja

3. Adres budynku, nr księgi wieczystej, informacja czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza

4. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji lub poniesione koszty zgodnie z posiadanymi fakturami

5. Informacja o dochodach wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy

Załączniki do wniosku:

Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego(jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku).