RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

"Dary wsi"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisało umowę na realizację operacji pn. „Dary wsi” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020–2021

Termin realizacji operacji: 01.06.2021 - 31.10.2021 r.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 11 318,50 zł.

Cel operacji:
współpraca regionalna, promocja życia na wsi i dóbr natury z niego wynikających, promocja rozwoju obszarów wiejskich związana z przetwórstwem lokalnym, podnoszenie poziomu wiedzy nt. przetwórstwa lokalnego i dóbr natury,  podnoszenie poziomu wiedzy  nt. polityki rozwoju obszarów wiejskich i możliwości wsparcia finansowego, promowanie zdrowego stylu życia

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z przetwórstwem lokalnym poprzez uczestnictwo w warsztatach oraz wspólna realizacja operacji przez Partnerów zwiększą udział zainteresowanych osób oraz pozwolą na rozwój obszaru wiejskiego.

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym – podczas warsztatów rozdane zostaną materiały informacyjne dotyczące polityki rozwoju obszarów wiejskich, możliwości uzyskania wsparcia finansowego i  rozwoju na wsi dzięki czemu zwiększy się wiedza społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o możliwościach rozwoju na obszarach wiejskich.

 Efekty realizacji operacji: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przetwórstwem lokalnym i zdrowym stylem życia u 270 osób z miejscowości wiejskich z terenu gminy Pokój.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl


Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

________________________________________________________________________

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020