Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Zgodnie z art.5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój w terminie do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Rada Gminy Pokój uchwałą nr XI/76/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. przyjęła Roczny program współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r., określający kierunki oraz formy współdziałania samorządu z w/w organizacjami. Projekt programu współpracy został poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z zarządzeniem nr OR.I.0050.54.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Ponadto Rada Gminy Pokój w dniu 18 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę nr XII/91/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2019 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

W dniu 27 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Pokój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu:

  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym nie wpłynęła żadna oferta, na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym nie wpłynęła żadna oferta, na działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęła 1 oferta.

W wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu dotację w wysokości 40 000 zł, na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju.

Wprowadzenie i realizacja Programu służyły:

  • umacnianiu lokalnych działań,

  • stworzeniu warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych

  • zwiększeniu aktywności społecznej mieszkańców.

Do tutejszego Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne zastrzeżenia i uwagi co do realizacji programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

 

Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój

 

 


 


 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 28-05-2021 11:17

Modyfikował(a): Elżbieta Kuklok
Data modyfikacji:
 28-05-2021 11:17
Przewiń do góry