Park w Pokoju
GALERIA

Punkty widokowe

 

Na terenie gminy Pokój, położonej w większości w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, wytypowano siedem miejsc do lokalizacji punktów widokowych. Potencjalne miejsca lokalizacji punktów widokowych usytuowane są w okolicach: Krzywej Góry, Siedlic, Domaradza, Lubnowa i Dąbrówki Dolnej.

  Obraz13.jpeg

 

1.      Punkt widokowy „Krzywa Góra

 

Punkt widokowy wyznaczono w proponowanym zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Łąki nad Budkowiczanką”. Trasa do punktu widokowego prowadzi wzdłuż wydm porośniętych drzewostanem. Na jednej z nich odkryto stanowisko archeologiczne – XIII wieczne grodzisko. Wieżę widokową można usytuować na niewielkim wzniesieniu powstałym podczas budowy stawów hodowlanych.

Jest to doskonałe miejsce do obserwacji wielu bytujących w tym rejonie ptaków i zwierzyny łownej (np. saren, dzików, jeleni). Rozpościerający się krajobraz stanowią liczne stawy hodowlane z niewielkimi wysepkami pośrodku, piaszczyste wydmy (niektóre z nich mają odsłonięte zbocza) i okalające je podmokłe łąki przecięte przepływającą Budkowiczanką. Podczas wędrówki można zapoznać się z wieloma gatunkami roślin typowych dla podmokłych łąk.


 zd01.jpeg

2.      Punkt widokowy „Winna Góra

 

Punkt widokowy wyznaczono przy kompleksie stawów hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Krogulnej przy drodze krajowej nr 454 Opole-Namysłów około 1,7 km od Krzywej Góry.

Jest miejsce skąd można obejrzeć typowy krajobraz stawów, na których prowadzona jest gospodarka rybacka. Stawy te otoczone drzewostanem leśnym są miejscem bytowania wielu gatunków ptaków wodnych. Zaobserwować można typową roślinność porastającą brzegi stawów wzdłuż utworzonych grobli.

 

3.      Punkt widokowy „Przy stawach

Punk widokowy wyznaczono w kompleksie stawów w odległości około 2,5 km na południowy zachód od drogi krajowej nr 454 Opole-Namysłów. Trasa do punktu widokowego biegnie w kierunku Nowych Siłokowic, przez las tzw. „Drogą Pokojowską”. Wieżę widokową proponuje się usytuować nad stawem przy niewielkim moście.

Z wyznaczonego punktu oglądać będzie można krajobraz licznych stawów hodowlanych z wysepkami w otoczeniu drzewostanu leśnego. Występują tu również tereny podmokłe i rozlewiska tworzące się w okolicach przepływającej Budkowiczanki. Jest to doskonałe miejsce by obserwować wiele ciekawych gatunków ptaków bytujących na tym terenie i gatunki flory charakterystycznej dla terenów podmokłych.

 

4.      Punkt widokowy „Siedlice

Punkt widokowy wyznaczono za miejscowością Siedlice, przy moście nad Stobrawą. Trasa do punktu widokowego prowadzi drogą Pokój-Karłowice (około 2,5 km), następnie drogą powiatową z Pokoju do Siedlic (około 3 km w kierunku zachodnim), miejscowość Siedlice a dalej drogą gruntową w kierunku Bielic (około 1 km na południowy zachód od zabudowań miejscowości w kierunku rzeki Stobrawy).

Z wyznaczonego punktu widokowego można będzie obserwować krajobraz nizinny – typowy dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego – przecięty meandrującą Stobrawą, łąki z niewielkimi oczkami wodnymi i remizami, egzemplarz dębu szypułkowego o szerokiej kulistej koronie (proponowany do objęcia ochroną) i otaczający ten teren drzewostan leśny. Ze względu na bliskie sąsiedztwo stawów hodowlanych zaobserwować tu można przelatujące liczne gatunki ptaków wodnych, bytującą w okolicznych lasach zwierzynę i występujące gatunki roślin typowych dla łąk tego terenu.

zd07.jpeg

5.      Punkt widokowy „Domaradz

Punkt widokowy wyznaczono na łące za miejscowością Domaradz, w odległości około 1 km na zachód od zabudowań wsi. Usytuowanie tego punktu na płaskim terenie daje możliwość obserwowania krajobrazu nizinnego poprzecinanego licznymi ciekami – dopływami Bogacicy z licznymi łozami i zakrzaczeniami wierzbowymi. W dali widoczne są niewielkie zalesione wzniesienia okolic Świerczowa.

W odległości około 1 km wybudowano stawy hodowlane, które stanowić będą miejsce bytowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, co daje możliwość ich obserwacji. 

 

6.      Punkt widokowy „Lubnów” – punkt dydaktyczny

Punkt widokowy wyznaczono przy drodze powiatowej z Lubnowa do Domaradzkiej Kuźni w odległości około 0,5 km od Lubnowa. Wyznaczone miejsce to wydma z częściowo odsłoniętym zboczem, a częściowo porośnięta drzewostanem iglastym. Stanowi doskonałe miejsce do przeprowadzania zajęć dydaktycznych z geografii czy środowiska. U podnóża wydmy znajdują się niewielkie oczka wodne powstałe po eksploatacji piasku z roślinnością typową dla terenów podmokłych.

Jednak teren ten jest bardzo zaśmiecony zwłaszcza u podnóża wydmy, wzdłuż brzegów oczka wodnego. Składowane odpady bytowo-gospodarcze należałoby usunąć, co wpłynęłoby na poprawę estetyki tego terenu.

 zd12.jpeg

7.      Punkt widokowy „Dąbrówka Dolna

Punkt widokowy zlokalizowany jest w odległości około 3,5 km od Dąbrówki Dolnej w kierunku południowo-wschodnim. Trasa do punktu prowadzi drogą powiatową około 3 km z Dąbrówki Dolnej do Święcin, dalej drogą leśną około 1,5 km w kierunku południowym.

Punkt widokowy usytuowano na najwyższej w tym rejonie wydmie, porośniętej drzewostanem świerkowo-sosnowym. Wydmy tworzą niewielkiej szerokości pasmo. Wydmy w części południowej są wyższe, nieco niższe schodzące tarasowo znajdują się w części północnej. Cały teren porośnięty jest licznymi gatunkami mchów, borówką czarną i borówką brusznicą.

Obraz19.jpeg


 Przy opracowywaniu witryny korzystano z pracy pt.: "Modelowy program wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Pokój"-autorstwa zespołu pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Dubiel, Pokój 2001


Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 09-05-2007 15:02

Przewiń do góry