Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

LIFE mini.jpeg

Gmina Pokój przystąpiła do projektu LIFE realizowanego na terenie Województwa Opolskiego w terminie: październik 2020 - wrzesień 2022.

Projekt LIFE koordynowany jest przez Województwo Opolskie, angażuje łącznie 43 współbeneficjentów (w tym Gminę Pokój) oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł.

Cel Projektu:
Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach, w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza (POP), poprzez:
1. Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie POP.
2. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP.

Szczegółowe cele Projektu:
1. Przygotowanie i utrzymanie platformy do współpracy zaangażowanych partnerów.
2. Zwiększenie wydajności, skuteczności i jakości usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie systemu zarządzania POP.
3. Poszerzenie dostępnych informacji o jakości powietrza poprzez integrację i rozszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o dane pomiarowe, które są zbierane niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie w wielu miejscach.
4. Integracja, rozwój i udostępnianie systemu informacji o środowisku w województwie opolskim.
5. Zwiększenie zaangażowania organizacji publicznych, pozarządowych i lokalnych w realizację zadań naprawczych wynikających z POP poprzez wdrażanie działań informacyjnych i edukacyjnych.
6. Poprawa monitorowania statusu wdrożenia POP i kontroli jego zgodności z wypełnianiem zadań wymaganych przez POP.
 
W ramach realizacji Projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”  w Urzędzie Gminy Pokój oraz w pozostałych gminach biorących udział w realizacji przedsięwzięcia, zostaną zatrudnieni Gminni Koordynatorzy Programu Ochrony Powietrza, którzy nabędą odpowiednią wiedzę i umiejętności, by móc skutecznie doradzać mieszańcom w zakresie termomodernizacji i ograniczenia emisji poprzez likwidację nie ekologicznych systemów ogrzewania oraz celu przygotowania Gminnego Programu Ochrony Powietrza (GPOP). Gminni Koordynatorzy będą także prowadzić edukację ekologiczną w zakresie problematyki jakości powietrza w celu podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na jakość powietrza, znaczenia jakości powietrza dla jakości życia, dostępnych rozwiązań wspierających działania naprawcze. Dodatkowo w ramach Projektu organizowane będą dla mieszkańców spotkania szkoleniowe oraz powstanie narzędzie informatyczne do obsługi sprawozdawczości z realizacji Programu Ochrony Powietrza.

Data publikacji:
 24-05-2021 13:09

Modyfikował(a): Angelika Paluch
Data modyfikacji:
 24-05-2021 13:06
Przewiń do góry