RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zapytanie ofertowe na sprzedaż drzew na pniu

                                                                                                                          Pokój, dnia 19 maja 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg gminnych oraz działkach innych stanowiących własność Gminy Pokój na terenie Gminy Pokój”

 

1. Nazwa i adres Sprzedającego

Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

zwany dalej „Sprzedającym” zaprasza do złożenia ofert na:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg gminnych oraz działkach innych stanowiących własność Gminy Pokój na terenie Gminy Pokój”

2. Opis sprzedaży

Sprzedający sprzedaje drzewa „na pniu”, zgodnie z załączonym wykazem, natomiast Kupujący zobowiązuje się zakupione drzewa wyciąć, uprzątnąć oraz uprzątnąć miejsce wycinki zgodnie z Instrukcją Wykonania Robót – Zał. nr 6.

Oferta składana przez Kupującego dotyczyć będzie drzew wymienionych w załączniku Nr 2

Sprzedający oszacował ilość pozyskanego drewna łącznie na 31 m3.

Kupujący ma obowiązek dokonania oględzin drzew w terenie polegających na sprawdzeniu ilościowym i jakościowym drzew wykazanych w szczegółowym wykazie drzew – zał. Nr 2

Podana ilość 31 m3 pozyskanego drewna jest wartością szacunkową i w przypadku stwierdzenia różnic po ich wycince nie może być przedmiotem zmiany ceny zaoferowanej przez Kupującego. Uwagi do ilości oszacowanego drewna można zgłosić przed złożeniem oferty na podstawie szacunku własnego wykonanego podczas oględzin drzew w trenie. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją oszacowanych ilości.

3. Termin realizacji.

Termin wycinki drzew i uporządkowania terenu: do 30.06.2021 r.

4. Opis warunków udziału w sprzedaży.

4.1. Oferty mogą składać przedsiębiorcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wycięcia drzew

 • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalność

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych robót

4.2. Kupujący jest zobowiązany dołączyć do oferty:

 1. oświadczenie-zał. Nr 3 i zał. Nr 4 do zapytania ofertowego

5. Informacje dodatkowe.

 1. przed wycięciem należy dokonać oględzin przedmiotowych drzew w terenie,

 2. złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu, wiedzy oraz wymaganych uprawnień w zakresie wykonywania prac,

 3. wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własnym koszt zorganizować narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zadania,

 4. wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień w razie konieczności z zarządcami sieci energetycznych i telefonicznych,

 5. wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, a także do wykonania prac w pasie drogowym w sposób nie powodujący kolizji z uczestnikami ruchu drogowego,

 6. w trakcie prowadzonych prac do wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach właścicieli sąsiednich posesji przyległych do terenu robot, zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzenia itp.,

 7. w trakcie prowadzonych prac do wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach właścicieli sąsiednich posesji przyległych do terenu robot, zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzenia itp,

 8. wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/ lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac,

 9. zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zlecenia wykonania części lub całości prac,

 10. przed przystąpieniem do wycinki drzew należy dokonać oględzin drzew pod kątem występowania zasiedlonych gniazd ptaków i w przypadku ich wystąpienia poinformować o tym pracownika Urzędu Gminy Pokój w celu uzyskania stosownych zezwoleń.

Sposób porozumiewania się Sprzedającego z Kupującym.

Kupujący ze Sprzedającym mogą porozumiewać się telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Kupującym jest: Aleksandra Kołodziejczyk- Tel. 774693085 wew. 40

e-mail:

6. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Oferta składana przez Kupującego powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Zał. Nr 1 do niniejszego opisu.

 2. Do oferty Kupujący dołączy dokumenty wymienione w pkt.4.2.Kupujący złoży tylko jedną ofertę cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Kupującego.

 3. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

 4. Kupujący może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 5. Nie przyjmuje się ofert złożonych po terminie.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

1. drogą elektroniczną na adres e-mail: a.kolodziejczyk@gminapokoj.pl lub drogą pocztową lub osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój

Termin składania ofert upływa w dniu 28.05.2021 r. o godz.12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2021 r. o godz. 13.00.

Gmina Pokój informuje, że oferty składane drogą elektroniczną powinny zawierać skany dokumentów z pieczęciami i podpisami Kupującego.

9. Informacja dotycząca ceny oferty.

 • Cena oferty zostanie podana przez Kupującego na formularzu stanowiącym Zał. Nr 1.

 • Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

 • Kupujący składający ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż minimalna cena zakupu.

 • Sprzedający wyznaczył minimalną cenę za całości sprzedanego drewna na kwotę 930,00 zł brutto (słownie: dziewięćset trzydzieści złotych 00/100)

 • Oferty opiewające na cenę niższą niż podana na całość zadania, w przypadku oferty na wykonanie całości zadania -930,00 zł zostaną uznane za nieważne i będą odrzucone jako niespełniające warunków Instrukcji dla Kupującego.

 • Cena ofertowa będzie ceną jaką Kupujący oferuje za zakup wszystkich drzew łącznie, wymienionych w Zał. Nr 2 z uwzględnieniem kosztów takich jak:

  • wycięcie drzew,

  • opracowanie Projektu Organizacji Ruchu przed rozpoczęciem robót,

  • oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z wykonanym „Projektem Organizacji Ruchu” (Sprzedający może przerwać wykonywanie robót, jeżeli oznakowanie będzie nieczytelne, niezgodne z ustaleniami, a wszelkie sankcje z tego tytułu ponosi Kupujący),

  • załatwienie formalności prawnych i kosztowych związanych z funkcjonowaniem instalacji i urządzeń w strefie roboczej (linie energetyczne, telefoniczne itp.)

  • zabezpieczenie i regulacja ruchu w trakcie wykonywania robót,

  • wycinka drzew przy istniejących utrudnieniach, ( np. przy pomocy wysięgnika)

  • transport,

  • uprzątnięcie z pasa drogowego i przyległego terenu gałęzi i innych zanieczyszczeń po wykonanych robotach,

  • organizacja robót związanych z pozyskaniem drewna w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu drogowym.

10. Zasady jakimi Sprzedający będzie się kierował przy wyborze oferty.

 • Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która okaże się najkorzystniejsza tzn.

taka, która zawierać będzie najwyższą cenę brutto jaką uzyska Sprzedający. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.

 • Oferta, która zawiera cenę niższą od ceny minimalnej wyznaczonej przez Sprzedającego będzie odrzucona.

 • Oferenci, którzy złożyli oferty, zawierające taką samą, najwyższą oferowaną cenę, wezmą udział w licytacji ustnej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

 • Ceną wywoławczą będzie cena złożonej przez nich oferty. Wartość postąpienia to minimum 30,00 zł brutto/m3.

11. Informacje o formalnościach podejmowanych po wyborze oferty.

 • wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający zawiadomi pisemnie wszystkich Kupujących, którzy złożyli oferty, podając nazwę, adres Kupującego oraz cenę brutto

oferty którą wybrano.

 • W przypadku wyboru oferty Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni licząc od chwili uzyskania informacji o wyborze oferty.

 • Kupujący w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy winien dokonać płatności za zakupione drewno przelewem na konto bankowe Gminy Pokój,

 • Przed przystąpieniem do robót, Kupujący okaże dowód wpłaty, który jest warunkiem przekazania placu robót przez Sprzedającego.

 • Z chwilą przekazania placu robót Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze w okresie wykonywania robót.

 • Z chwilą przekazania placu robót Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew ujętych w wykazach drzew.

 • Jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w ww. terminie, Sprzedający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

13. Klauzula informacyjna RODO:

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • Administratorem danych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

 • Urząd Gminy Pokój powołał Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 77-4693085 wew. 36, e-mail iodo@gminapokoj.pl

 • Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,

 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w JRWA Urzędu Gminy Pokój lub okres określony w przepisach prawa,

 • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny

 ZAŁĄCZNIKI:

1. Oferta cenowa. - DOCOferta_cenowa_zal_Nr_1.doc (18,00KB)
2. Wykaz drzew do wycinki. - DOCwykaz_drzew_do_wycinki_gm_Pokój_zal_2.doc (29,00KB)
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. - DOCOswiadczenie_zal_Nr_3.doc (12,00KB)
4. Oświadczenie w zakresie RODO. - DOCXoswiadczenie_w_zakresie_RODO_zal_Nr_4.docx (10,33KB)
5. Instrukcja wykonania robót. - DOCXInstrukcja_wykonania_robot_zal_Nr_5.docx (12,80KB)
 

Baner Gospodarka Odpadami w Gminie Pokój

Baner-Gmina-Pokoj-Poprawny.png

logo_weber_2013_małe.jpeg

Bioróżnorodne opolskie.jpeg

Link do podstrony Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Link do podstrony Opolska Karta Rodziny i Seniora na stronie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim ssd.opolskie.pl

baner_eUrzad.jpeg

baner_inwestycje.jpeg