Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Kompleks wydm porośniętych roślinnością ciepłolubną i terenów podmokłych tworzy rzadko spotykaną mozaikę siedlisk, która posiada dużą wartość przyrodniczą i dydaktyczną. W proponowanym zespole przyrodniczo-krajobrazowym w przyszłości planuje się wytyczyć ścieżkę edukacyjną „Dolina Budkowiczanki”, która będzie wykorzystywana przez Ośrodek Edukacyjny Zarządu Opolskich Parków Krajobrazowych.

W propozycjach objęcia ochroną znalazły się również trzy obszary zakwalifikowane jako użytki ekologiczne: „Krzywa Góra”, „Jagienieckie Łąki” i „Śzubiennik”.

zdj_22.jpeg

Proponowany użytek ekologiczny „Krzywa Góra” stanowią wilgotne, okresowo podtapiane łąki oraz dwa trwale podtopione niewielkie bagna położone w dolinie rzeki Budkowiczanki około 1 km na południowy wschód od wsi Krzywa Góra w gminie Pokój. Część tych łąk pozostaje w gospodarczym wykorzystaniu.

W granicach proponowanego użytku ekologicznego zarejestrowano dwa stanowiska gatunków roślin z „czerwonych list” Górnego Śląska i Opolszczyzny (siedmiopalecznika błotnego Comarum palustre i turzycę sztywną Carex elata). Na terenie tym występuje również kilka gatunków chronionych zwierząt, w tym:

·           Tygrzyk paskowany Argyope bruennichi

·           Jaszczurka żyworódka Lacerta vivipara

·           Jarzębatka Sylvia nisoria

·           Przepiórka Coturnix coturnix

·           Samotnik Tringa ochropus

 zdj_15.jpeg

 „Jagienieckie Łąki” – proponowany użytek ekologiczny to otoczone kompleksem leśnym rozległe łąki położone około 2 km na północny wschód od miejscowości Pokój. Obecnie nie są one użytkowane i mają charakter łąk świeżych.

W granicach tego obszaru zarejestrowano jedno stanowisko rośliny chronionej – kukułki (storczyka) szerokolistnej Dactylorhiza majalis. Łąki te stanowią też miejsce występowania wielu zwierząt chronionych. Występują tu:

·           Żaba trawna Rana temporaria

·           Derkacz Crex crex

·           Turkawka Streptopelia turtur

·           Pokląskwa Saxicola rubetra

 

Proponowany użytek ekologiczny „Szubiennik” obejmuje częściowo zmeliorowane podmokłe łąki (w dużej części podtopione) położone wewnątrz kompleksu leśnego przy stawach w Szubienniku.

Na obszarze użytku ekologicznego zarejestrowano stanowiska chronionego gatunku roślin – kukułki (storczyka) szerokolistnej Dactylorhiza majalis oraz chronionych zwierząt:

·           Derkacz Crex crex 

·           Krakwa Anas strepera

·           Turkawka Streptopelia turtur

·           Pokląskwa Saxicola rubetra

·           Bekas Gallinago gallinago

·           Świerszczak Locustella naevia

 

          zdj_18.jpeg


Opracowano na podstawie pracy pt.: „Modelowy program wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Pokój”- autorstwa zespołu pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Dubiel, Pokój 2001.

 

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 04-01-2006 10:29

Przewiń do góry