RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja

Logo Europejski Fundusz Społeczny Opolskie

Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opole informuje,
iż z dniem 15.06.2020 r., rozpoczęła się realizacja projektu pn. NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII -Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowite koszty projektu: 2 195 691,55 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 1 864 612,81 zł

Termin realizacji projektu: od 15.06.2020 do 30.09.2023

Partnerzy projektu :

 1. Gmina Paczków - całkowite koszty zadań w projekcie: 390 635,30 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 332 040,01 zł

 2. Gmina Popielów - całkowite koszty zadań w projekcie: 270 600,00 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 230 010,00 zł

 3. Gmina Gogolin - całkowite koszty zadań w projekcie: 244 982,10 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 208 234,79 zł

 4. Gmina Pokój - całkowite koszty zadań w projekcie: 106 492,10 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 90 518,29 zł

 5. Ludowy Klub Jeździecki „OSTROGA” Opole - całkowite koszty zadań
  w projekcie: 313 280,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 188 280,00

 6. InfirmiCare non profit sp. z o.o.- całkowite koszty zadań w projekcie: 201 443,00 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 201 443,00 zł

 7. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL - całkowite koszty zadań
  w projekcie: 201 443,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 201 443,00 zł

Budżet Lidera projektu: 472 324,85 zł w tym dofinansowanie z EFS: 428 274,52 zł

Cel główny projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujący m.in. następujące formy wsparcia:

 • Usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Usługi asystentów osobistych świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 • Usługi świadczone w mieszkaniu wspieranym
 • Usługi wspierające samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej
 • Usługi rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób niepełnoprawnych
 • Usługi rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób starszych
 • Podniesienie kompetencji służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej

Planowane w ramach projektu działania będą miały na celu wzrost dostępu do usług społecznych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym RPO WO 2014-2020

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do osób/rodzin zamieszkujących na terenie woj. opolskiego oraz do osób zatrudnionych w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego.

Grupa docelowa obejmuje:

 • Osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące w woj. opolskim - osoby niesamodzielne, starsze, niepełnosprawne (pow. 3 roku życia)
 • Otoczenie ww. osób z woj. opolskiego - personel służb świadczących usługi społeczne, tj. pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, pracujący w woj. opolskim w zakresie szkoleń w obszarze wsparcia osób niesamodzielnych

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach których nastąpi:

 • Podnoszenie kompetencji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej- szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności. - organizacja kursów z zakresu geronto - psychomotoryki oraz szkoleń z zakresu wspomagania osoby starszej/niepełnosprawnej i jej opiekunów
 • Rozwój usług opiekuńczych/asystenckich nad osobami niesamodzielnymi
 • Rozwój usług wspierających osoby niesamodzielne w środowisku zamieszkania poprzez uruchomienie usługi tzw. „Złotej Rączki”
 • Utworzenie mieszkania wspomaganego/wspieranego dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i z niepełnosprawnych
 • Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych - hipoterapia
 • Aktywizacja społeczno - kulturalna seniorów - organizacja wyjazdów społeczno - kulturalnych

SEKCJA IV. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

 1. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

  Nazwa wskaźnika

  Jednostka miary

  Wartość docelowa

  K

  M

  Ogółem

  Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami

  szt.

  0,00

  0,00

  2,00

  Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem
  w zakresie kompetencji cyfrowych

  osoby

  0,00

  0,00

  0,00

  Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

  szt.

  0,00

  0,00

  0,00

  Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne

  szt.

  0,00

  0,00

  0,00

  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie

  ogólnym w programie

  osoby

  100,00

  81,00

  181,00

  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
  w postaci mieszkań chronionych i

  wspomaganych w programie

  osoby

  1,00

  0,00

  1,00

  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi

  świadczonymi w społeczności lokalnej w programie

  osoby

  24,00

  11,00

  35,00

 2. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika

Jednostka

miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

K

M

Ogółem

K

M

Ogółem

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych

istniejących po zakończeniu projektu

szt.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,00

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach

wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu

szt.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i

opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu

szt.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

 1. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

  Nazwa wskaźnika

  Jednostka miary

  Wartość docelowa

  K

  M

  Ogółem

  Liczba personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej objętego wsparciem w programie

  osoby

  120,00

  10,00

  130,00

  Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

  osoby

  100,00

  81,00

  181,00

  Liczba wspartych mieszkań chronionych i wspomaganych

  szt.

  0,00

  0,00

  1,00

 2. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika

Jednostka

miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

K

M

Ogółem

K

M

Ogółem

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które

deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS

osoby

0,00

0,00

0,00

105,00

100,00

205,00

Plakat projektu NieSamiDzielni Gmina Pokój

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” Partnerzy projektu: Gmina Paczków, Gmina Popielów, Gmina Gogolin, Gmina Pokój, Ludowy Klub Jeździecki „OSTROGA” Opole, InfirmiCare non profit sp. z o.o., Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych.

Dofinansowanie projektu UE: 1 864 612,81 zł

Logo Opolskie dla Rodziny

Logo Europejski Fundusz Społeczny Opolskie

www.mapadotacji.gov.pl