RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ZAPYTANIE OFERTOWE Kod CPV: 39314000-6 dotyczy: zakupu patelni przemysłowej

Pokój, 27 kwietnia 2021 r.
 

Informacja z wyboru ofert
 

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 19 kwietnia 2021 r. wpłynęły 3 oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Gastro-Pack Michał Henzel, Bodzanów 138, 32-020 Wieliczka, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na

3 188,16 zł brutto.

Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na zakup patelni przemysłowej.

Wójt Gminy Pokój

/-/Barbara Zając


Pokój, dnia 19 kwietnia 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kod CPV: 39314000-6

dotyczy: zakupu patelni przemysłowej

 

Gmina Pokój zaprasza do złożenia oferty cenowej na fabrycznie nową patelnię przemysłową.
 

1. Zamawiający:

Gmina Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

tel.: 77 469-30-80

 

2. Przedmiot zamówienia:

  1. Kod CPV: 39314000-6

  2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest fabrycznie nowa  patelnia przemysłowa przeznaczona do smażenia i duszenia potraw:  

z ręcznym przechyłem misy,

płynną regulacją temperatury,

termostatem bezpieczeństwa z manualnym resetem,

obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej,

pojemność ok. 40l

Towar powinien spełniać normy polskie i europejskie, posiadać certyfikaty, karty produktów, być w kl. I. Ponadto wykonawca powinien przeszkolić z zakresu obsługi sprzętu.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

30.04.2021r.

 

4. Kryterium oceny oferty według następującej formuły:

(najniższa oferowana cena/cena oferty ocenianej) x 100%

 

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Oferta powinna zawierać ofertę cenową (brutto) i zwierać wszystkie składniki kosztotwórcze w tym: koszty dostawy do zamawiającego, gwarancji, szkoleń z obsługi sprzętu itd.

 

6. Sposób złożenia oferty:

Pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub przesłać na adres

e-mail: e.bedka@gminapokoj.pl

 

7. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2021 r., do godz. 12:00, podając w tytule „Oferta cenowa na patelnię przemysłową.

 

8. Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

9. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia , bez wyboru wykonawcy- zgodnie z art. 701§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.

 

10. Osoba do kontaktu:

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Pani Ewa Bedka tel. 774693080 wew. 30, adres mail: e.bedka@gminapokoj.pl

 

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając

Formularz ofertowy:ODTFormularz oferty cenowej PATELNIA.odt

Wzór protokołu odbioru: DOCProtokół odbioru PATELNIA.doc

Wzór umowy: ODTUmowa PATELNIA.odt