Park w Pokoju
GALERIA

Informacja o wynikach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Wójt Gminy Pokój informuje, że w odpowiedzi na Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie:

  1. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – nie wpłynęła żadna oferta,

  2. zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – nie wpłynęła żadna oferta,

  3. działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wpłynęła 1 oferta.

Wykaz organizacji pozarządowych, które przystąpiły do konkursu:

Lp.

oferent/tytuł oferty

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Kwota wnioskowana

Przyznana
kwota dofinansowania

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju

Z kulturą za pan brat II

 

Pozytywna

Pozytywna

40 000 zł

40 000 zł

 

Wójt Gminy 

Barbara Zając

Pokój, dnia 28.01.2021 r.

Opublikował(a): Agata Kruszelnicka
Data publikacji:
 28-01-2021 12:36

Przewiń do góry