RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zapytanie ofertowe - wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic i hydrantów, na wykonanie usługi przeglądów tech. i czynności konserwacyjnych gaśnic i wewn. hydrantów p. poż znajdujących się w obiektach i na terenie Gminy Pokój

Pokój, 11 stycznia 2021 r.

Zapytanie ofertowe
wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic i hydrantów
na wykonanie usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic i wewnętrznych hydrantów p. poż
znajdujących się w obiektach i na terenie Zamawiającego -  Gminy Pokój

1. Przedmiot zamówienia:

CPV: 71356100-9 Usługi kontroli technicznej
1) Selekcjonowanie sprzętu i urządzeń p-poż. przeznaczonego do remontu, likwidacji, wymiany
2) Przegląd techniczny i konserwacja gaśnic – do 110 szt.
3) Przegląd techniczny i konserwacja hydrantów wewnętrznych – do 10 szt. (pomiar wydajności i ciśnienia wody, tj. zbadanie ciśnienia statycznego i dynamicznego w zaworze hydrantowym), zgodnie z art. 4 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2030 r. Poz. 961 ze zmianami).

2. Termin realizacji zamówienia:

do 28.02.2021 r.

3. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

4. Wymagania co do oferty cenowej:

Przedstawiona oferta powinna zawierać ceną netto plus podatek VAT. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wzór oferty stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

5. Termin złożenia oferty:

do 22 stycznia 2021 r.

6. Sposób złożenia oferty:

elektronicznie na adres e-mail: a.kruszelnicka@gminapokoj.pl

7. Tryb udzielenia zamówienia:

art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Pokój do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.

Barbara Zając   
/-/           
Wójt Gminy PokójPokój, dnia 25 stycznia 2021 r.

Informacja z wyboru oferty

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 11.01.2021 r. wpłynęło 7 ofert.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę ADEK-POŻ  ul. Łazy 41 26-085 Miedziana Góra, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na 363,00 zł brutto.

Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na usługi konserwacji/legalizacji gaśnic oraz usługi przeglądu/badania ciśnienia i wydajności hydrantów.


Barbara Zając   
/-/             
Wójt Gminy Pokój