Park w Pokoju
GALERIA

Wójt Gminy Pokój
ogłasza IV przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego
marki STAR 266, GBM 8 o numerze rejestracyjnym ONA G266

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Pokój z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
tel. 77 46 93 080, fax 77 46 93 080 w. 22
NIP: 7521359322; Regon:531412740
e-mail.: ug@gminapokoj.pl

2. Przedmiot sprzedaży:

Marka i typ samochodu – STAR 266, GBM 8,
nr rejestracyjny samochodu:ONA G266
rok produkcji – 1984
stan licznika – 31.386 km
data pierwszej rejestracji: 12-03-1984
nr identyfikacyjny Vin: 4113116
Rodzaj silnika: Diesel
Pojemność/ silnika: 6,84 l
Skrzynia biegów: 5 biegowa, manualna
Rodzaj pojazdu: ciężarowy

Dane uzupełniające:
Samochód jest ubezpieczony do 30.01.2021 r.
brak aktualnego przeglądu technicznego

3. Miejsce i termin, oględzin pojazdu:

Zainteresowany Kupujący ma możliwość dokonania oględzin samochodu będącego przedmiotem przetargu  przy remizie OSP w Domaradzkiej Kuźni do dnia 5 lutego 2021 r. Termin oględzin należy ustalić telefonicznie pod nr tel. 698874885. Osoba do kontaktu Kamil Cichoń.

4. Warunki przystąpienia do przetargu w zakresie wadium:

Sprzedający nie wymaga złożenia wadium.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 5 lutego 2021 r. do godz. 1000 w  Sekretariacie  Urzędu Gminny Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco: Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój oraz opisanej: „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR GBM 8, o numerze rejestracyjnym ONA G266” oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert".

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 5 lutego 2021 o godzinie 1015 w Sali Narad Urzędu Gminy. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w przedmiotowym przetargu:

Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze.
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale.

8. Podstawy odrzucenia oferty:

Złożenie oferty po termie.
Oferta nie spełnia wymagań zawartych w ogłoszeniu.
Brak pełnomocnictwa jeśli jest wymagane.
Cena oferty jest niższa od ceny wywoławczej .
Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł). Oferent składający ofertę w przedmiotowym przetargu powinien złożyć ofertę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.

10. Informacje dodatkowe:

1) Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą zaoferowaną cenę za sprzedawany pojazd,

2) z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna–sprzedaży,

3) nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Pokoju: 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 w terminie do 7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie,

4) w przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy,

5) wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży,

6) wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący,

7) w przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert, które będą ofertami o najwyższej cenie Sprzedający zorganizuje dla tych oferentów dodatkowy przetarg ustny. Sprzedający poinformuje danych oferentów o terminie przetargu ustnego,

8) termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert,

9) uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Agata Kruszelnicka, w godzinach pracy urzędu tj. 7:30-15:30, nr tel. 77 46 93 080 w. 17

Pokój, dnia 11 stycznia 2020 r.Wójt Gminy Pokój informuje, że w wyniku przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR GBM 8, o numerze rejestracyjnym ONA G266 wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez:

Skup złomu i Autobusów Paweł Tkaczyk
ul. Dygata 2c/75 01-748 Warszawa

Cena wybranej oferty: 7.140,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100).

Oferty złożone w postępowaniu:

Nr oferty Nazwa i adres Oferenta Cena oferty /zł
1 Janusz Grab R.S.G Metal
Sandomierz
5680,00 zł
2 DJ. MET Józef Olak
Stalowa Wola
5288,00 zł
3 MARKAZ Marian Krzystanek
Gotkowice
4170,00 zł
4 Skup złomu i Autobusów Paweł Tkaczyk
Warszawa
7140,00 zł
5 MOTO-HANDEL Przemysław Elak
Czersk
5679,00 zł
6 Kasper Kasperkiewicz
Jelenia Góra
4501,00 zł
7 AUTA PL Sp. Z o.o.
Opole
4150,00 zł


 

Wójt Gminy Pokój
/-/             
Barbara ZAJĄC  

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 11-01-2021 15:17

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 05-02-2021 11:38
Przewiń do góry