Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Zarządzenie Nr  OR.I.0050.58.2020
Wójta Gminy Pokój
z dnia  28 grudnia 2020 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert,  przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Pokój w 2021 roku i pracy komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§2

Ogłoszenie konkursu ofert stanowi Załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§3

Przyjmuje się "Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Pokój na rok 2021 i pracy komisji konkursowej" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4

Skład osobowy Komisji Konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy.

§5

Obsługę Komisji Konkursowej oraz niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym zapewnia organizator - Wójt Gminy Pokój.

§6

Po przedstawieniu organizatorowi wyników konkursu wraz z dokumentacja, Komisja konkursowa kończy działalność i ulega rozwiązaniu.

§7

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy 

Barbara Zając

Pełna treść zarządzenia:

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 28-12-2020 13:36

Przewiń do góry