Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

OR.II.0002.20.2020

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XX sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

16 grudnia 2020 r. o godz. 15.00

w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Pokój

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał podjętych podczas XIX sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2020 rok

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2020 rok

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój

b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Pokój

c) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pokój na lata 2021-2030.

d) zmiany uchwały Nr XII/93/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

g) zmiany budżetu gminy na 2020 rok

h) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2021

i) wieloletniej prognozy finansowej

12. Interpelacje i zapytania radnych

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych

14. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Pokoju w aktualnej sytuacji epidemiologicznej

15. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Pokój, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 10-12-2020 08:19

Modyfikował(a): Elżbieta Kuklok
Data modyfikacji:
 10-12-2020 08:18
Przewiń do góry