Park w Pokoju
GALERIA

          Logotyp_RPO_WO_2014-2020_EFRF.png

                                                         Opolskie dla Rodziny kolor poziome mniejsze.jpeg

Gmina Pokój realizuje projekt Dobry start dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach Osi Priorytetowej IX- Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.1 Rozwój edukacji. Poddziałanie 9.1.3 - Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Cel projektu:
Projekt ma na celu rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego w gminie Pokój o zajęcia dodatkowe podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt zakłada realizację różnorodnych warsztatów i zajęć oraz zakup odpowiednich pomocy dydaktycznych w celu prowadzania zajęć dodatkowych. Uzupełniającym działaniem w realizacji projektu będzie doskonaleni kompetencji nauczycieli poprzez organizację szkoleń z zakresu pedagogiki specjalnej.

Planowane efekty:
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 60 osób. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 4 osoby. Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w programie: 2.  Liczba dzieci pochodzących z obszarów wiejskich: 60 osób. Liczba nauczycieli pochodzących z obszarów wiejskich: 4 osoby.

 

Wartość projektu: 314 660,85 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 256 210,85 zł

 

Przewiń do góry