Park w Pokoju
GALERIA

.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: 
„Wykonanie audytu wewnętrznego zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)  oraz § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.)
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
w Urzędzie Gminy Pokój i w jednostkach organizacyjnych Gminy Pokój”

1. Zamawiający 
Gmina Pokój reprezentowana przez Wójta gminy Pokój

2. Przedmiot zamówienia

Wykonanie dzieła polegającego na stworzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie gminy Pokój i w jednostkach organizacyjnych Gminy Pokój zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506 ze zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.), powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnętrznego oraz innymi przepisami i aktami wykonawczymi dotyczącymi wykonania audytu wewnętrznego, a w szczególności:
-przygotowanie uregulowań wewnętrznych w zakresie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Pokój i dbałośc o ich zgodność z aktualnymi przepisami prawa w czasie trwania umowy,
-przygotowanie analizy ryzyka do planu audytu wewnętrznego na 2021 r.,
-opracowanie, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, planu audytu wewnętrznego na 2021 r.,
-przeprowadzenie 2 zadań audytowych, (Urząd Gminy Pokój i jednostki organizacyjne gminy Pokój) w tym przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w 2021 r. (Urząd Gminy Pokój),
-przeprowadzenie zadania doradczego, w zakresie uzgodnionym z Wójtem,
-sporządzenie sprawozdań z zrealizowanych zadań audytowych i przedstawienie uzgodnionych rekomendacji kierownikowi jednostki,
sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego w 2021 r.,
-przygotowanie projektów pism i wystąpień dla organów i instytucji zewnętrznych w związku z realizacją zadań w zakresie audytu wewnętrznego,
prowadzenie dokumentacji dot. zadania audytowego – pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego  zgodnie z rozporządzeniem Ministra i Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018, poz. 506 ze zm.)  
-udostępnianie do wglądu dokumentów dot. zadania audytowego jak i pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego  wyłącznie Wójtowi gminy Pokój lub innej osobie pisemnie przez niego upoważnionej.

3. Zasady współpracy
Wykonawca ( w rozumieniu art. 275 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) wykona przedmiot umowy osobiście,
Plan roczny audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z ich realizacji zostaną sporządzone zgodnie z terminami określonymi w cytowanej wyżej ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych,
Wykonawca dzieła otrzyma wynagrodzenie w oparciu o przedstawiony rachunek po przedstawieniu dzieła objętego umową, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może naliczyć kary za nieterminową realizację dzieła lub wady umożliwiające jego wykorzystanie. Szczegóły określone zostaną w umowie.

4.Warunki realizacji umowy o dzieło
Dzieło zostanie wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Audytor wewnętrzny w trakcie realizacji zadań audytowych zobowiązany jest do zachowania należytej staranności oraz niezależności zawodowej wynikającej z Kodeksu Etyki Zawodowej Audytorów Wewnętrznych IIA oraz do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
zastosowane procedury nie będą stanowiły badania sprawozdań finansowych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości i w związku z powyższym wynikiem badań nie będą opinie lub inne stwierdzenia odnośnie sprawozdań finansowych w rozumieniu przepisów dotyczących biegłych rewidentów.
Wykonawca będzie posiadał:
-dostęp do środowiska organizacyjnego jednostki w stopniu niezbędnym do realizacji celów umowy,
-dostęp do pracowników w zakresie niezbędnym do wykonania prac,
-wydzielone pomieszczenie w czasie i miejscu badania oraz zapewnienie swobodnego dostępu do dokumentów i pracowników w trakcie trwania prac nad dziełem- w razie, takiej konieczności
-po zakończeniu dzieła, Wykonawca będzie miał możliwość powołania się na fakt jego realizacji. 

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, ul.Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Joanna Ptaszek- sekretarz.

6. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno być wykonywane w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
 
7. Warunki, które powinni spełnić Wykonawcy
-Wykonawca zobowiązany jest do zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa realizowania zadań wynikających z zawartej umowy.
-Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania informacji, na żądanie Wójta gminy Pokój o  zakresie realizowanych prac wynikających z zawartej umowy.
-Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 279 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o finansach publicznych.
-Audytor wewnętrzny musi spełniać wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Dokumenty, które należy złożyć
-Wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia,
-kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych (oryginały do wglądu),
-w przypadku podmiotu o którym mowa w art. 279 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych– odpis z właściwego rejestru.
-oświadcznie o niekaralności 
 
9. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę w formie papierowej, w zaklejonej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Pokój, w zaklejonych kopertach do skrzynki pocztowej przy głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8,  lub przesłać na adres: 46-034 Pokój ul. Sienkiewicza 8, Urząd Gminy Pokój z dopiskiem „Audytor wewnętrzny”.
Ofertę w formie elektronicznej można złożyć za pośrednictwem platformy e_PUAP, e-urząd lub na skrzynkę mailową sekretarz@gminapokoj.pl, podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Termin składania ofert upływa dnia 7.12.2020  roku. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).

10. Otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy
Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.
Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

11. Formularz oferty
poniżej


Barbara Zając
Wójt gminy Pokój


Załącznik nr 1


 

FORMULARZ OFERTOWY

  1. Przedmiot zamówienia

 „Wykonanie audytu wewnętrznego zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)  oraz § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) 

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

w Urzędzie Gminy Pokój i w jednostkach organizacyjnych Gminy Pokój”

  1. Zamawiający: 

Gmina Pokój

  1. Niniejszym składam ofertę na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia

……………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, nazwa/firma)

……………………………………………………………………………………………………

(adres/siedziba usługodawcy, nr  telefonu)

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu w/w zamówienia zgodnie warunkami podanymi w zaproszeniu do składania ofert za cenę ryczałtową w wysokości:

cena ryczałtowa brutto wynosi: ………………...…………………...…. zł

słownie …………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem i realizacją w/w przedmiotu zamówienia.

  1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

  2. Warunki płatności: na podstawie rachunku z terminem płatności do 14 dni od dnia otrzymania rachunku

  3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i kwalifikacje wymagane przepisami prawa do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności spełniam wymagania o jakich mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych. 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)......................................................

2).......................................................

3) ......................................................

Oferent ......................................................      

(podpis i pieczęć)     

Data...................................

 


                                                                                                                                                           Pokój, 7.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert 

 

Informuję, że w odpowiedzi na ww. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

 „Wykonanie audytu wewnętrznego zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)  oraz § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) 

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

w Urzędzie Gminy Pokój i w jednostkach organizacyjnych Gminy Pokój”

nie wpłynęła żadna oferta.

(-) Barbara Zając

wójt gminy Pokój

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 01-12-2020 15:12

Przewiń do góry