Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Wójt Gminy Pokój
ogłasza I przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego
marki STAR GBM 8 o numerze rejestracyjnym ONA G266


1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Pokój z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
tel. 77 46 93 080, fax 77 46 93 080 w. 22
NIP: 7521359322; Regon:531412740
e-mail.: ug@gminapokoj.pl

2. Przedmiot sprzedaży:

Marka i typ samochodu – STAR GBM 8
nr rejestracyjny samochodu:ONA G266
rok produkcji – 1984
stan licznika – 31.386 km
data pierwszej rejestracji: 12-03-1984
nr identyfikacyjny Vin: 4113116
Rodzaj silnika: Diesel
Pojemność/ silnika: 6,84 l
Skrzynia biegów: 5 biegowa, manualna
Rodzaj pojazdu: ciężarowy

Dane uzupełniające:
Samochód jest ubezpieczony do 30.01.2021 r.
brak aktualnego przeglądu technicznego

3. Miejsce i termin, oględzin pojazdu:

Zainteresowany Kupujący ma możliwość dokonania oględzin samochodu będącego przedmiotem przetargu  przy remizie OSP w Domaradzkiej Kuźni do dnia 9 października 2020 r. Termin oględzin należy ustalić telefonicznie pod nr tel. 698874885. Osoba do kontaktu Kamil Cichoń.

4. Warunki przystąpienia do przetargu w zakresie wadium:

Sprzedający nie wymaga złożenia wadium.

5. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 9 października 2020 r. do godz. 1000 w  Sekretariacie  Urzędu Gminny Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco: Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój oraz opisanej: „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR GBM 8, o numerze rejestracyjnym ONA G266” oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert".

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 9 października 2020 o godzinie 1015 w Sali Narad Urzędu Gminy. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w przedmiotowym przetargu:

Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze.
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale.

8. Podstawy odrzucenia oferty:

Złożenie oferty po termie.
Oferta nie spełnia wymagań zawartych w ogłoszeniu.
Brak pełnomocnictwa jeśli jest wymagane.
Cena oferty jest niższa od ceny wywoławczej .
Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł). Oferent składający ofertę w przedmiotowym przetargu powinien złożyć ofertę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.

10. Informacje dodatkowe.

1) Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą zaoferowaną cenę za sprzedawany pojazd,

2) z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna–sprzedaży,

3) nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Pokoju: 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 w terminie do 7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie,

4) w przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy,

5) wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży,

6) wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący,

7) w przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert, które będą ofertami o najwyższej cenie Sprzedający zorganizuje dla tych oferentów dodatkowy przetarg ustny. Sprzedający poinformuje danych oferentów o terminie przetargu ustnego,

8) termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert,

9) uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Agata Kruszelnicka, w godzinach pracy urzędu tj. 7:30-15:30, nr tel. 77 46 93 080 w. 17Pokój, 26 listopada 2020 r.

INFORMACJA

Nawiązując do ogłoszenia o I przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR GBM 8 o numerze rejestracyjnym ONA G266 opublikowanego w dniu 30.09.2020 r. informuję, że nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przetarg nie został rozstrzygnięty.

Barbara Zając   
(-)            
Wójt Gminy Pokój

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 30-09-2020 13:45

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 26-11-2020 14:31
Przewiń do góry