RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Imienny wykaz głosowań radnych na XVIII sesji Rady Gminy Pokój w dniu 16.09.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-09-16 o godz. 15:07:32, a zakończono o godz. 17:11:29 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Tomasz Krystosek
 8. Marek Łukaszczyk
 9. Jacek Marczak
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Zenon Poprawa
 13. Piotr Sobek
 14. Jadwiga Sowa
 15. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Pokój (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa

Głosowanie w sprawie wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały z pkt. 8 e w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran
 • PRZECIW (6):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marek Łukaszczyk

Głosowanie w sprawie skierowania wniosku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (15:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak
 • PRZECIW (3):
  Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Jadwiga Sowa, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Pokój do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie (16:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alicja Piszczałka, Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pokój, w roku szkolnym 2020/2021 (16:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój (16:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój (16:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu zasad dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu pt: „Utworzenie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój” przy udziale środków europejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 (17:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marcin Krysiak, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup i instalacja kotłów c.o. w kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju" (17:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Sobek, Marcin Krysiak, Marek Łukaszczyk, Wacław Kociencki, Tadeusz Baran, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (17:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (17:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Tadeusz Baran, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski

Zakończono sesję (17:11:29)