RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój - 21.08.2020 r. o godz.15.00

 

OR.II.0002.17.2020

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Zwołuję XVII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

21 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00

w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Pokój

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Pokój za 2019 r.:

a) przedstawienie raportu o stanie gminy Pokój za 2019 r. przez Wójta Gminy Pokój

b) debata nad raportem

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pokój wotum zaufania

8. Wykonanie budżetu gminy za 2019 rok – podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2019 rok

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2019 rok

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

b) rozpatrzenia petycji

c) rozpatrzenia petycji

d) rozpatrzenia petycji

e) zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag przy udziale środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

f) zmiany budżetu gminy na 2020 rok

g) wieloletniej prognozy finansowej

10. Interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych

12. Zakończenie sesji

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Marczak

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Pokój, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie jak i osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.